bg en

Критерии за номиниране

Благодарим Ви, че помагате за популяризирането на природозащитните успехи и инициативи в България!

Всички граждани, журналисти, неправителствени организации (НПО), институции и бизнес имат възможност да предложат своите номинации в една или повече от следните категории, стига да се отнасят за периода 22 май 2022 – 22 май 2023.

Номинациите трябва да са придружени с кратка обосновка и по възможност със снимки. Може да номинирате директно във формата, която подготвихме до 30 юни 2023

Повече информация за категориите и критериите за Награди за биоразнообразието и климата 2023

1. Най-успешна кампания, акция или инициатива, свързана с опазване на биоразнообразието и климата
Номинирайте кампанията, акцията или инициативата, която ви е впечатлила и вдъхновила. Тя заслужава вашия глас, защото е първа по рода си, защото е креативна, защото е увлякла много хора или е постигнала конкретен резултат с национално или регионално значение. Тя може да е разрешила природозащитен проблем, да е способствала за опазването и управлението на видове, местообитания или защитени територии, може да се бори и с последиците от климатичните промени. А може просто да е засилила гражданската активност и повишила вярата на обществото в собствената му значимост. В тази категория може да номинирате и инициативи от малки населени места. Това може да е кампания за спасяване на дървета в градска среда, на местната гора, река или дори почистване на квартала или училището. Инициативата, която номинирате, може да е на НПО, неформална гражданска група, активни граждани и доброволци, държавна институция или местната власт.

2. Най-добър журналистически материал, свързан с опазване на българската природа и климатичните промени
В тази категория търсим най-значимата, обективна и смела публикация (разследване, предаване, видео репортаж, подкаст, фото разказ), която е провокирала отзвук в обществото и институциите. Тя е успяла да предостави нова, непозната до този момент информация по природозащитен проблем и намира отговори на значими за обществото въпроси. В категорията могат да бъдат номинирани отделни журналистически материали или серии публикувани в регионалните и национални електронни и печатни медии (печатни издания, новинарски сайтове, телевизии, радиа, подкасти, независими публикации).

3. Активист за природата
Той/тя е запален защитник на природата, доброволец, който помага на организации или институции, работещи за опазване на биоразнообразието и борбата с климатичните промени, или е част от такава институция/организация. Активистът може да е публична личност, застъпник на някоя кауза или дори съседите ви, които се грижат за опрашителите и фиданките като споделят своите знания с останалите. Това може да са хората, които се противопоставят на използването на пестициди, грижат се доброволно за туристическата инфраструктура или алармират за проблеми, които застрашават околната среда и биоразнообразието във вашия град или село. Той/тя може да е навсякъде: на терен, в медиите, на публични събития, в интернет, в университет, институция или организация.
 

4. Инициативи с локално значение
Знаем, че обявяването на защитени територии, воденето на съдебни дела и организирането на национални кампании не е лесна работа и ангажира множество хора, обикновено съсредоточени в големите градове. Това обаче не означава, че локалните инициативи в по-малките населени места са по-малко значими, а точно обратното – те са катализатор, провокиращ глобално действие. В тази категория може да номинирате именно личности и инициативи от малки населени места. Това може да са съседите ви, които се грижат за опрашителите и фиданките като споделят своите знания с останалите. Това може да са хората, които се противопоставят на използването на пестициди, грижат се доброволно за туристическата инфраструктура или алармират за проблеми, които застрашават околната среда и биоразнообразието.

 
5. Политик с най-голямо внимание към българската природа
Имаме ли политици на местно или държавно ниво, които в рамките на своите правомощия активно допринасят за опазването на природата? Знаем ли кой, дали и как включва в политическия дневен ред теми за природата и климата? Кои са политиците, които внасят законопроекти, подготвени от експерти в природозащитата, задават въпроси в българския или европейски парламент, застъпват тезите на гражданското общество с реални действия, а не само на думи? Ако ги познавате, номинирайте ги тук.

6. Награда за отговорни бизнеси
В тази категория могат да се номинират бизнеси, които не само не оказват отрицателни въздействия върху природата, а чрез дейността си подпомагат опазването или възстановяването на отделни видове и местообитания. Това могат да са както големи корпорации, които имат специални екологични програми и подпомагат природозащитни дейности и граждански инициативи, така и малки фирми, които поначало са природосъобразни и имат отношение към природата и климата. В тази категория могат да бъдат номинирани и земеделски производители, и ферми, разположени в територии с висока природна стойност (вкл. Натура 2000 зони и защитени територии), които разбулват мита, че опазването на природата винаги е в противовес на бизнеса.

Присъждането на Годишните награди се организира от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „GameON!”, финансиран от програма DEAR на ЕК.