bg en
Българска фондация „Биоразнообразие“ е създадена през 1997 г. като приемник на междуправителствена Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ). Фондацията се самоопределя като организация осъществяваща дейност в обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ, която използва своята собственост за опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Мисия и визия

Мисия - БФБ, обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа. Съхраняването на природните ресурси, промяната на отношението към защитените територии и защитените видове и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите към тях, е нашата мисия.

Визия - Гледайки от планинските висоти към морската шир, ние работим за устойчиви екосистеми, които осигуряват благополучие за биологичното разнообразие и хората като част от него.
 

БФБ е член на

БФБ е член на Международния съюз за опазване на природата (IUCN). Освен това е основател на Коалицията от граждански организации и активистки групи "За да остане природа в България". През годините БФБ играе и ролята на секретариат на Коалицията.


БФБ е координатор за България на инициативата „Зелен Пояс“ и на член на CEEWEB for Biodiversity.


БФБ е член на Seas at Risks - асоциация на екологични организации от цяла Европа, които работят заедно, за да гарантират, че животът в нашите морета и океани е изобилен, разнообразен, устойчив на климата и незастрашен от човешки дейности.

БФБ работи в посока на:

Интегриране на биоразнообразието в основни икономически сектори чрез прилагане на европейската и световна практика

Подкрепа за създаването и развитието на мрежата Натура 2000 чрез насърчаване на общественото участие

Ревизиране схемата на биосферните паркове по Програмата “Човек и Биосфера” на ЮНЕСКО

Създаване и подкрепа за обявяване и управление на трансгранични защитени територии

Области на работа

Значими видове и местообитания (защитени и застрашени)
 • Влажни зони (езера, торфища, реки)
 • Морски и крайбрежни местообитания (рифове, дюни, ливади с морска трева, естуари, лагуни)
 • пасища (солени ливади, планински пасища)
 • Гори (чрез коалицията)
 • Видове в градските райони
 • Инвазивни видове

Територии (защитени територии и зони от Натура 2000) - Зелен пояс; Биосферни паркове; Рамсарски места; Обекти от световнот природно  наследство на ЮНЕСКО

Биоразнообразие и климат
 • Политики за опазване на биоразнообразието и климата
 • Как климатът влияе върху биоразнообразието и смекчаване на негативните ефекти
 • Използване на биоразнообразието за иновативни екологични решения за адаптиране и управление на изменението на климата

Коалиция „За да остане природа в България” и работа с общности (Законодателни промени и политики. Лобиране; Укрепване на гражданското общество; Развитие на партньорства, вкл. с бизнеси, подкрепящи биоразнообразието)

Постижения

Функционираща и добре управлявана национална мрежа от защитени територии.

БФБ е пионер в България и една от малкото сертифицирани организации в Европа за прилагането на отворения стандарт за практическа природозащита (Open Standards for the Practice of Conservation - MIRADI).
 • БФБ е изготвила 11 Плана за управления на защитени територии
  БФБ е изготвила 11 Плана за управления на защитени територии
  View more
 • БФБ е обявила много нови защитени територии, Рамсарски места, защитени зони
  БФБ е обявила много нови защитени територии, Рамсарски места, защитени зони
  View more
 • Беласица
  Беласица
  View more
 • Защитени видове
  Защитени видове
  View more
 • Странджа
  Странджа
  View more
 • Централен Балкан
  Централен Балкан
  View more
 • 2021 - Година на природозащитата
  2021 - Година на природозащитата
  View more
 • Годишни награди на биоразнообразието и климата 2021
  Годишни награди на биоразнообразието и климата 2021
  View more
 • Зеленият пояс
  Зеленият пояс
  View more
 • Биосверните паркове
  Биосверните паркове
  View more
 • Спасяване на Национален парк Пирин
  Спасяване на Национален парк Пирин
  View more
 • Непрекъсната подкрепа за Коалиция “За природата”
  Непрекъсната подкрепа за Коалиция “За природата”
  View more

История

Българска Фондация Биоразнообразие е създадена през 1997 като приемник на създадената през 1994 г. междуправителствена Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ). В продължение на вече петнадесет години БФБ работи за опазването на природата в няколко ключови региона – Пирин, Добруджа, Ропотамо, Централен Балкан, Бургаски влажни зони, Странджа, Източни Родопи, Осогово и Беласица, подкрепя участието на гражданите и местните общности в устойчивото управление на природните ресурси и защитените територии и повишава общественото внимание към проблемите на биоразнообразието.

В рамките на БШПОБ екипът на фондацията осъществи и подпомогна редица директни природозащитни дейности. Самостоятелно и в партньорство разработихме 11 плана за действие за видове от списъка на застрашените животни на Световния съюз за защита на природата (IUCN), както и 12 Плана за управление на различни категории защитени територии, 6 от които вече са приети и се прилагат.
БФБ подготви документация за обявяване на:
3
Природни парка
11
Защитени територии
3
нови Рамсарски места

Екипът осъществи многобройни образователни дейности и програми. Подпомогна изграждането, оборудването и популяризирането на 6 информационни природозащитни центъра.
Създаденият Фонд за малки проекти подкрепи дейностите на повече от 50 местни природозащитни организации в различни региони на страната, а някои от големите национални НПО бяха и институционално укрепени.
Централният офис на организацията е в гр. София. БФБ разполага и с четири регионални клона - клон Странджа в Бургас, клон Беласица - в Благоевград, клон Източни Родопи в Хасково и Информационен център в Калиакра - в Българево, Каварна.
БФБ е член на IUCN, CEEweb, Български Дарителски Форум, БААТ, Коалиция "За да остане природа в България". През годините БФБ поддържа множество международни партньорства с организации от Норвегия, Македония, Гърция, Турция, Украйна, Румъния, Грузия и др. БФБ е координатор за България на Зелен Пояс и на CEEWEB for Biodiversity.