bg en

Защитени територии и НАТУРА 2000

България е една от най-богатите на биоразнообразие страни в Европа. Въпреки това голяма част от защитените зони по Натура 2000 все още не са обявени, а останалите - остават защитени единствено "на хартия" без разработени планове за управление и създадени органи за тяхното управление.
Защитените територии в България, които са едва 5 % от територията на страната, също са непрекъснато заплашени от застрояване и унищожение. За да запазим биоразнообразието у нас ние развиваме системата от защитени територии като:
  • създаваме консултативни съвети за управление на защитени територии с участието на обществеността 
  • подготвяме документация за обявяване на нови защитени територии 
  • участваме в процеса на подобряване на законодателството 
  • подпомагаме изграждането на капацитет на отговорните институции и организации
Нашите постижения
  • Самостоятелно и в партньорство с други природозащитни НПО разработихме 11 плана за действие за видове от списъка на застрашените животни на Световния съюз за защита на природата (IUCN), както и 12 Плана за управление на различни категории защитени територии, 6 от които вече са приети и се прилагат.
  • БФБ подготви документация за обявяване на 3 Природни парка, 11 защитени територии, и 3 нови Рамсарски места. 
  • Като част от Коалиция "За да остане природа в България" участваме в кампании по спасяването на Природен парк Странджа, срещу незаконното застрояване на Национален парк Пирин, Национален парк Рила, Природен парк Витоша, Иракли, Кара дере, Камчийски пясъци и др. Ние следим промените в природозащитното законодателство и алармираме медиите и обществото, ако те застрашават биоразнообразието.
  • Инициираме ежегодни кампании за популяризиране биоразнообразието в България под надслов "Година на...", издаваме и разпространяваме информационни материали: книги, брошури, дискове, пътеводители. Следим обществените нагласи към биоразнообразието чрез провеждане на социологически проучвания. Организираме и лекционен курс по "Опазване на биоразнообразието" в Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". 
  • Дейностите ни по защитата на природата се концентрират в няколко ключови региона – Пирин, Добруджа, Ропотамо, Централен Балкан, Бургаски влажни зони, Странджа, Източни Родопи, Осогово и Беласица
Странджа
Странджа
Странджа е един от най-интересните и с богато биоразнообразие райони в България и Европа. Територията й се явява естествен преход между растителността, флората и фауната на Европа и Азия. В Странджа са установени 90 типа природни местообитания, като от тях 62 са на сушата и 28 са морски. Горите в Природен парк "Странджа" заемат 80% от територията. Природен парк "Странджа" е най-голямата защитена територия в България и е пример за успешно съжителство на човека и природата, за съхранена околна среда, запазени традиции и културно-исторически паметници.
Повече
Природен парк "Беласица"
Природен парк "Беласица"
Беласица е разположена на кръстопът, разделена между три държави (България, Македония и Гърция). В нея се срещат вековни гори, невероятна смесица от характерните за умерените ширини планински животински видове със специфичната планинско-медитеранска фауна – комбинация, характерна единствено за тази планина. Най-характерни за Беласица са кестеновите гори, които тук имат най-големите си находища у нас. 
Повече
Осогово
Осогово
Планината Осогово е разположена на границата между България и Македония и попада в обхвата на международната инициатива „Европейски Зелен пояс”. В Българската част на Осогово са одобрени две НАТУРА 2000 защитени зони – според Европейските директиви за птиците и местообитанията и по-малки защитени територии като резервата „Църна река”. 
Повече
Родопи
Родопи
Родопите е най-обширната планина в България и заема около една седма част от нашата територия. Представлява огромен лабиринт от ридове с различна дължина и посока, с дълбоки речни долини и котловини.
Повече
Централен Балкан
Централен Балкан
Централен Балкан е един от трите национални парка в България. Той е разположен в Средна Стара планина. Растителният му свят е изключително разнообразен - близо 2350 вида и подвида растения. Горски площи покриват над 55% от територията на националния парк, което е над 1% от цялата площ на горите в България. Средната им възраст е над 110 години, а на широколистните гори - над 120 години.
Повече
Атанасовско езеро
Атанасовско езеро
Има едно място край Бургас, което е птици, сол и хора. За природолюбителите това е птичият рай на България, където могат да се видят над 300 вида птици, за любителите на здравословния начин на живот, това е мястото, където могат да се отдадат на полезни процедури с лечебна луга и кал, а за кулинарите – това е мястото, където се получава така ценната готварска сол. Това място е Атанасовско езеро. 
Повече