bg en

д-р Атанас Грозданов

skoretz
Д-р Атанас Грозданов е преподавател в Биологическия факултет на СУ. Той е създател на студентски клуб "СКОРЕЦ". Клубът е място, където бъдещи природозащитници получават важни теоретични знания за биоразнообразието на нашата планета, но също така провеждат теренни проучвания и взимат участие в значими за българската природа инициативи и кампании. Освен да ръководи и вдъхновява студенти да изучават и опазват заобикалящата ги среда, той пряко съдейства за осъществяването на различни дейности свързани най-вече с изучаването, опазването и популяризирането на дивите птици на нашата страна. От години работи активно с ФДФФ за опазването на лешоядите в Кресненското дефиле. Прави проучвания и е застъпник на каузите на БДЗП и Зелени Балкани. Прави много и за популяризирането на редки видове и на градското биоразнообразие като прави изложби с негови и чужди снимки и рисунки.