bg en
Летен университет на ЮНЕСКО
Летен университет на ЮНЕСКО
България за пръв път бе домакин на Летния университет на ЮНЕСКО, който цели да осигури висококачествено обучение на студенти, млади учени и практици от биосферните паркове от Европа и Средиземноморието и се проведе между 21 и 28 юли в района на Биосферен парк Централен Балкан.
Повече
Биосферен парк „Червената стена“
Биосферен парк „Червената стена“
Биосферен парк „Червената стена“ се характеризира с комплекс от уникални природни дадености (релеф, надморска височина, състав на основните скали, почвени и климатични условия), които определят богатсвото на флора, микота, фауна, приодни местообитания, представени със значително висок процент защитени, ендемични и реликтни видове. 
Повече
Биосферен парк "Узунбоджак"
Биосферен парк "Узунбоджак"
Разнообразието от природни местообитания на територията, заявена за обявяване на биосферен парк, е много голямо и включва представители в множество основни групи хабитати: храстови, тревни, сладководни, скали и пещери, гори, обработваеми площи и създадени или силно повлияни човешката дейност местообитания.
Повече
Биосферен парк „Сребърна“
Биосферен парк „Сребърна“

„Сребърна“ е ключово място за българското биоразнообразие и за българската част от континенталния биогеографски район.

Влажната зона е важно място за размножаването и зимуването на голям брой птици. Това е единственото размножително място за къдроглавия пеликан, колония на малкия корморан и най-голямата гнездяща популация на белооката потапница в България.

Повече