bg en

EVN България

evn
Създаването на нови горски площи е мярка за борба с климатичните промени и безразсъдните дейности на човека по нашите ширини от началото на 20 век. Но във времето се разбра, че залесяването не може и не трябва да бъде самоцел, то не започва и не приключва с поставянето на семе или фиданка в земята. За да бъде устойчива една гора, се изискват усилия, планиране и стриктен контрол върху всяка стъпка от процеса на залесяване. Затова през 2022 EVN и WWF започват проект за възстановяване на крайречната гора до гр. Стамболийски. Първите съвместни доброволчески акции стартират през ноември 2022. Те събраха жълъди от летен дъб от село в близост до Пловдив и след няколко дни на внимателен преглед и отсяване на качествените жълъди от експертите на WWF над 30 доброволци от EVN засадиха повече от 6000 броя жълъди на площ от над 8000 кв.м. С проекта EVN България и екипът от експерти на WWF целят създаването на оптимални условия за развитието и стабилизирането на цялата екосистема в района, за опазването на биоразнообразието и поддържането на равновесието в природата.
За повече информация:
Заедно за природата