bg en

Създаването на специализиран сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“

мвр
Специализираният сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа" е част от отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ и е сформиран през февруари 2023 година. Създаването на сектора е резултат от неуморната работа на междуведомствена работна група, в която влизат природозащитни организации като БЗДП, Зелени Балкани и WWF. Тя бе сформирана през 2022 г. от министъра на вътрешните работи и бързо предложи работещ механизъм за взаимодействие между компетентните институции – Министерство на вътрешните работи, Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието.
Основните отговорности на новосформираното звено са свързани с оперативно-издирвателна, информационна, координационна и организационна дейност за превенция и противодействие на престъпления в дивата природата, описани в Наказателния кодекс. Целта му е да спомогне за опазването на диви животни, защитени територии и местообитания, защитени видове, питейни води, за ограничаване на замърсяването на почвата, въздуха и водите, както и ще следи за правилното управление на отпадъците и отровните вещества.