bg en

доц. д-р Стоян Бешков

Стоян
Доцент д-р Стоян Бешков е заместник-директор на Националния природонаучен музей при БАН, ръководител на отдел „Безгръбначни животни“, куратор на колекциите от нощни пеперуди в музея. Той е еколог, ентомолог, природозащитник. Занимава се с природозащита вече 35 години, още отпреди 1989 г. Учредител е на Сдруженията „Зелени Балкани-София“, „Природен фонд“, „ЕКО Клуб 2000“ и др. Активен участник в коалициите от НПО „България без цианиди“, „Да спасим Кресненския пролом“ и др. Член на екипите, изготвили предложения за нова защитена територия "Земенски пролом”, и над 20 защитени зони от Натура-2000. Автор на голям брой становища на природозащитна тематика, свързани с издадени решения по ОС или ОВОС, които в много случаи са довели до спиране на инвестиционни предложения с очаквано значително негативно въздействие върху природата. Участник като вещо лице в административни дела срещу изграждане на ветрогенераторни паркове, ВЕЦ и застрояване. Автор на разделите за пеперудната фауна на плановете за управление на природните паркове “Русенски Лом“, Сините камъни“, „Шуменско плато“ и на националните – „Пирин“ и „Централен Балкан“, както и на множество защитени територии в Родопите, Малешевска планина, Беласица, Стара планина и др. Водещ автор на плановете за действие за опазване на три вида пеперуди в България. На методики за картиране и мониторинг на нощните пеперуди и участник в мониторинга на дневни и нощни пеперуди и картирането на нощни пеперуди в голям брой Натура-2000 защитени зони. Борец за справедливост и непримирим към безобразията срещу природата.