bg en
Застрашен вид е биологичен вид, за който съществува риск да изчезне. Животни и растения, които в миналото са били масово разпространени на територията ни, днес за съжаление са останали единици и може завинаги да бъдат унищожени. За да предотвратим това ние: 
  • събираме и анализираме наличната информация за видовете и проучваме тяхното актуално състояние
  • анализираме възможностите за реинтродукция и връщането им в местообитания, които са населявали преди, но са изчезнали от тях
  • поддържаме и възстановяваме местата им за хранене, размножаване и почивка
  • изготвяме ГИС модели на разпространението им
  • участваме в процеса на подобряване на законодателството за защита на видовете и биологичното разнообразие
  • разработваме планове за действие, които да увеличат популацията и разпространението им
  • повишаваме общественото разбиране и подкрепа за опазване им като организираме обучения, дискусии, изложби, информационни кампании, публикуваме книги, брошури, календари и др.
  • реагираме на сигнали и организираме проверки, съвместно с институциите срещу бракониерство, незаконна търговия с птици, незаконни ловни трофеи и др. Организираме и информационни кампании за повишаване на обществената съпротива срещу тези явления 
  • популяризираме форми на алтернативен туризъм, свързан с опазването и защитата на видовете като фотолов, наблюдение на птици и др. 
Българска фондация Биоразнообразие работи основно за опазването на следните приоритетни видове: дива коза, глухар, трипръст и белогръб кълвачи, къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, гъби и др. 

 
пеликан
Къдроглав пеликан
Къдроглавият пеликан е една от най-забележителните и едри европейски птици. Размахът на крилете им достига 3 м и когато лети прилича на малък самолет, а на височина е колкото средно висок човек.
 
Повече
Дива коза
Дива коза
Дивите кози са едни от най-красивите и изящни животни. Не случайно присъстват в митовете и легендите на много народи. Те са тревопасни копитни бозайници, обитаващи планинските райони с наличието на скални комплекси. В България се среща балканската дива коза, която е подвид на северната дива коза и е разпространена само на Балканския полуостров.
Повече
Елен лопатар
Елен лопатар
Той е един от трите вида от семейство Еленови, които се срещат в България - благороден елен, елен лопатар и сърна. Първите доказателства за наличието на елени лопатари по нашите земи са още в древни времена.
Повече
Благороден елен
Благороден елен
Благородният елен не случайно е наречен така. Със своята достолепна осанка и мощни рога той вдъхновява художници, скулптори, фотографи от векове до днес.
Повече
Глухар
Глухар
Глухарът представлява едра птица, с размерите на пуйка. Мъжкият е почти изцяло черен с бял клюн, червени кожни издатъци над очите и бяло в основата на крилете. Женската е пъстра с маскировъчен цвят и по-дребна.
Повече
Белогръб кълвач
Белогръб кълвач
Това може би  е един от най-неизучените (заедно с трипръстия) кълвачи. Известни са 11-16 подвида като у нас най-разпространен е Южен белогръб кълвач, който е сред най-малко проучените и най-застрашени подвидове на вида в световен план.
Повече
Трипръст кълвач
Трипръст кълвач
Това е най-редкият от всички кълвачи в България и Европа. Останал от времената на последния ледников период,  днес той се е запазил само в изолирани находища високо в Рила, Пирин и Родопите, които някога са били покрити с ледници. 
Повече
Рис
Рис
Рисът е трети по големина хищник в Европа след кафявата мечка и вълка и същевременно най-едрата котка на континента. Първите документирани сведения за наличието на рисове по българските земи са от 1862 г. 
Повече
Теснолистен божур
Теснолистен божур
Растителният вид теснолист божур (Paeonia tenuifolia) е защитен от Закона за биологичното разнообразие и от Европейската конвенция за опазване на  дивата флора, фауна и природни местоообитания (Бернска конвенция). Според Червената книга на България видът е със статут застрашен.
Повече
Саблеклюн
Саблеклюн
Саблеклюнът е една от най-известните и забележителни птици в Атанасовско езеро. Представител на семейство Дъждосвирцови, от които в езерото се срещат 70 различни вида. Името си носи от забележителния клюн с форма, подобна на сабя. 
Повече