bg en

Планове за управление

АПУ на Нац.парк Централен Балкан 2.88 MB (pdf) Свали
Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България - 2013 - 2022 5.13 MB (pdf) Свали
План за управление на защитена местност "Шабла 5.2 MB (pdf) Свали
План за управление на резерват "Калиакра 607.22 KB (pdf) Свали
План за управление на Природен комплекс "Дуранкулашко езеро 4.31 MB (pdf) Свали
План за управление на високопланинската безлесна зона на Национален парк Централен Балкан 3.83 MB (pdf) Свали
План за управление на Защитена местност Пода - 2002-2010 3.2 MB (pdf) Свали
План за управление на Поддръжан резерват Атанасовско езеро 1.52 MB (pdf) Свали
План за управление на Национален парк Пирин 2.61 MB (pdf) Свали
План за управление на Национален парк Пирин - Доклади от експерти - 2006 6.85 MB (pdf) Свали
План за управление на Национален парк Пирин - Приложения - 2006 3 MB (pdf) Свали
План за управление на Природен парк Странджа 2.06 MB (pdf) Свали
Документация за обявяване на Природен парк "Беласица 5.07 MB (zip) Свали
Стратегически план за управление на високопланинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“ 8.89 MB (pdf) Свали

Планове за действие

План за действие на Трипръстия кълвач 2020-2029 19.58 MB (pdf) Свали
План за действие на Белогърбия кълвач 2020-2029 25.08 MB (pdf) Свали
План за действие за природата, хората и икономиката 603.01 KB (pdf) Свали
Проекоплан за действие за трипръст кълвач, депозиран в МОСВ на 18.01.2016 14.66 MB (pdf) Свали
Проекоплан за действие за белогръб кълвач, депозиран в МОСВ на 18.01.2016 20.56 MB (pdf) Свали
Проекоплан за действие за глухар, депозиран в МОСВ на 18.01.2016 17.3 MB (pdf) Свали
План за действие за дивата коза 2007 - 2016 2.17 MB (pdf) Свали

Експертни доклади

Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България (резюме) 805.13 KB (pdf) Свали
Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България (финален доклад) 5.92 MB (pdf) Свали
Орнитологичен туризъм в Натура 2000 9.28 MB (pdf) Свали

Изследвания

Проучване на общественото мнение “Отношението на българите към опазване на природата и биоразнообразието” 2005 290.44 KB (pdf) Свали
Проучване на обществени нагласи по темите за опазване на природата в България - 2007 313.04 KB (pdf) Свали
“Природа и комуникации “Стартът на националната екологична мрежа НАТУРА 2000” 5.33 MB (pdf) Свали
Проучване Ихтиофауната на река Велека и река Резовска 2.01 MB (pdf) Свали
Екологични и социални проблеми при въвеждане на европейската мрежа НАТУРА 2000 в България. Aнализ на три моделни зони (презентация) 2.5 MB (pdf) Свали
Екологични и социални проблеми при въвеждане на европейската мрежа НАТУРА 2000 в България. Aнализ на три моделни зони 1.95 MB (pdf) Свали

IUCN

Въвличане на заинтересованите страни в опазването на природата в Централна и Източна Европа 6.69 MB (pdf) Свали