bg en

Борислав Сандов

3
Борислав Сандов е номиниран за цялостния му принос и работа като министър на околната среда и водите. За пръв път от много време насам начело на МОСВ беше човек с разбиране и отношение към проблемите на околната среда. Заедно със своя екип като министър Борислав Сандов успя да постигне следните успехи: внесе за разглеждане законопроекти за водите, околна среда, ГМО, както и на чистотата на атмосферния въздух и Закона за биологичното разнообразие, които са на етап съгласуване и фин. обосновка. Изгради се нов фундамент в затлачена с години нормативна база на оперативно ниво като редица наредби са изцяло изменени, променени и приети или готови за внасяне в МС (черноморски води, площадки за отпадъци, вредни емисии, шум и т.н.), вкл. и правилници за дейността. Наложи екологичен регламент за опазване и ползване на горите в земеделските земи, които са 10% от всички гори и досега се изсичаха по решение на общините. Одобрена от ЕК е „Национална рамка за приоритетни действия за “Натура 2000“ на България за 2021-2027 г. Прие План за управление на Природен парк „Българка" и е готов за "Русенски Лом", въвеждат се нови правила за опазване на Седемте рилски езера в парк "Рила". Обявени са 7 нови защитени територии и се подготвя обявяване на други 20 защитени територии. Обявени са 29 вековни дървета. Въведе забрана за внос и развъждането на вида американска норка. Одобрени са плановете за действие за опазване на различни редки видове и е готов затлачения, изискван по регламент, доклад за 2021г. за незаконна търговия на защитени видове от дивата флора и фауна. Завършена е и рекултивацията на общо 103 от 113-те депа, предмет на делото на ЕК срещу България и още 2 са в заключителна фаза. Въведена е работеща Национална информационна система за отпадъците и на електронна система по европейския регламент за превоз на отпадъци. Проведен е контрол на язовирите по време и след пролетното топене - 75,7% от общите им обеми и са достатъчни за водоползвателите. Осигурено е достатъчно количество вода за всички отрасли, в т.ч. и за настоящия напоителен сезон. Подготвени и утвърдени са програми за стопанисване и управление на находищата на минерални води за 2022 г. Актуализират се основните стратегически документи и са задвижени проектите по системите за управление на водите и управление на риска от наводнения. Определени са органите за управление на Натура 2000 защитените зони и започна процеса на създаване на планове за управление на всички защитени зони.