bg en

Проучване и възстановяване на обществени чешми в чувствителни към засушаване райони

Каргил
02.04.2024
Описание:  Недостигът на вода и сушите са нарастващи предизвикателства, които вече се усещат в отдалечените части на Варненска и Софийска област. Прогнозите за изменението на климата до 2050 г. предричат по-нататъшен спад на средните годишни валежи (със 7,5% за Черноморския басейн и 4,5% за Дунавския басейн), което се очаква да окаже отрицателно въздействие върху водните ресурси. 
Във Варненска област липсата на питейна вода вече става непоносима - има доста села, които са на воден режим 6-8 месеца годишно. 
И двата района се характеризират с карстови ландшафти. Това е допълнителна предпоставка за по-ниски нива на повърхностните води поради естественото наличие на понори, но също така дава богатство на водните извори. 
В България съществува вековна традиция за изграждане на чешми за обществено ползване чрез каптиране на питейната вода в чешми. 
Такива места поддържат достъпа до питейна вода за хора, добитък и диви животни. Обикновено водата, която изтича извън чешмата образува малък поток, временно или постоянно езерце. Тези микро-влажни зони допринасят за разпространението и миграцията на защитени видове. 
В наши дни поради социално-икономическото развитие много чешми са изоставени без поддръжка или напълно унищожени.
Съживяването на тези ключови характеристики на ландшафта ще допринесе за адаптирането към изменението на климата в отговор на недостига на вода и за опазването на биоразнообразието в целевите райони.

Финансиране: Проектът се осъществява с финансовата помощ на Cargill and Global Water Challenge
Продължителност: април 2024 - април 2025 г.
Проектен екип на БФБ: Йорданка Славова, Мартина Колева, ланд. арх. Глория Маринова, Ива Георгиева, инж. Венцислав Василев
Цел на проекта: Да насочи вниманието на обществото към водата като ценен ресурс под заплаха; да постави акцент върху важността на обществените чешми и микро-влажните зони край тях за биоразнообразието, хората и климата; да укрепи местния капацитет за поддържане на чешми и микро-влажни зони
Проектни дейности:
Чрез проекта ще се направи проучване на обществените чешми в избраните региони и ще бъдат възстановени шест повредени/унищожени чешми, както и две микро-влажни зони (по една на регион). За да се гарантира тяхното устойчиво управление, местните общности ще бъдат включени в отделните фази на проектните действия, от проучването до  възстановяването.


НОВИНИ ПО ПРОЕКТА