bg en

Пилотен район Рила – Верила – Краище – осигуряване на подкрепа за екологичната свързаност

Рила-Верила-Краище
14.02.2022
Нека ви представим пилотния район по проекта SaveGREEN в България екологичен коридор Рила-Верила-Краище. Той е разположен в Дупнишката котловина по поречието на река Струма и притоците й. Тази красива, спираща дъха територия обхваща част от склоновете на планините Рила, Верила и района Краище на югозапад от столицата София.
През екологичния коридор преминава и магистрала "Струма", която е част от Паневропейски коридор IV, който включва и магистрала Е79 (простираща се между Мишколц, Унгария и Солун, Гърция). Като проект на ЕС с висок приоритет, мерките за смекчаване на последиците от разпокъсването на местообитанията към днешна дата включват 15 големи съоръжения за преминаване на диви животни. Именно към оценка на ефективността на тези съоръжения и мерки за подобряването им са насочени и част от дейностите на проекта SaveGREEN в България.
България регистрира сериозни проблемни зони за дивата природа, свързани със съществуващата пътна мрежа, и е определила приоритетни точки за планиране на дългосрочни мерки за дефрагментация. Проучване, проведено за периода 2006-2008 г., доведе до създаването на проект за възстановяване на екологичните мрежи чрез транспортни коридори, който оттогава е интегриран в националната транспортна стратегия на България. Той идентифицира конкретни проблемни области, където естествените миграционни пътища на видовете се пресичат с транспортната инфраструктура, и предлага практически решения на тези проблеми.
 
Специфични мерки за дефрагментизация
С цел намаляване на смъртните случаи на диви животни и хора по 16-километровия участък (ЛОТ 1) от автомагистрала „Струма“ вече са въведени няколко смекчаващи мерки. Основните съоръжения включват:
 • Надлез за големи бозайници
 • Подлез за малки и средни бозайници
 • Неспециализиран виадукт
 • Мостове със сухи пътеки
 • Тръби за влечуги и земноводни
 • Мрежи и бетонни огради

Тези съоръжения са изградени на най-проблемните места, за да подобрят дългосрочните шансове за миграция и оцеляване на видовете.
Магистрала Струма, ЛОТ 1 се пресича с важни екологични коридори между съседните планински вериги и влияе на три от основните екологични коридори на България и местни миграционни пътища. Затова ефективното планиране и прилагане на конкретни мерки в рамките на пилотния район Рила-Верила-Краище по проекта SaveGREEN е важно за увеличаването на възможностите за миграция по ключови миграционни коридори между България, Сърбия и Северна Македония.
 
Заплахи за функционалната свързаност
Сериозна бариера пред дивите животински видове представлява интензивният трафик по автомагистрала „Струма“, ЛОТ 1, в резултат на близостта на магистралата до столицата, както и наличието на първокласен път, няколко местни пътища и железопътна линия. Земеделските земи и пасищата се ползват интензивно. В района се намират 4 града и 28 села.

Основната линейна инфраструктура, която изисква внимание включва:
 • Лот 1 на АМ „Струма”
 • Паралелен първокласен път
 • Второкласна и третокласна пътна мрежа
 • Железопътна линия
Степента на фрагментация на природните местообитания на национално ниво идентифицира приоритетни точки и предлага къде са най-необходими дългосрочни мерки за планиране за смекчаване на фрагментацията. Горепосоченото проучване дава препоръки за прилагане на конкретни мерки, които намаляват неблагоприятното въздействие на пътната и железопътната инфраструктура.
 
Да се спасят най-уязвимите територии
Районът е описан като проблемен участък от екологична гледна точка в българската пътна и железопътна мрежа. Той включва територии, в които местообитанията на видовете са разпокъсани и преминаването на животните е силно затруднено, което прави тяхното оцеляване в бъдеще несигурно.
Екологичните коридори, намиращи се в района, следват миграционните пътища на дивите животни, особено на кафявата мечка, сивия вълк, златистия чакал, лисицата, елена, риса. Няколко от тези трансгранични маршрути преминават от Балканите в по-широкия Дунавско-Карпатски регион. Трансевропейската транспортна мрежа (TEN‑T) е от решаващо значение по отношение на улесняването на преминаването на диви животни по тези коридори.
Районът на проекта е единственият потенциален екологичен коридор между планинските вериги на Рила - Верила и Краище за преминаване на едри хищници и тяхната естествена плячка - сърни, диви прасета и др. Мерките за смекчаване са предписани и частично изпълнени в района, въпреки ограничените данни за наличието и разпространението на видовете или за това как фрагментацията на ландшафта влияе на техните популации.
 
Ангажиране на заинтересовани страни
Идентифицираните мерки за пилотната зона в България трябва да бъдат интегрирани в оперативните планове и програми, за да постигнат резултат. За целта българските експерти от SaveGREEN ще търсят сътрудничество с представители на следните сектори:
 • Транспорт (пътища, железопътна инфраструктура, електропреносна и газопреносна система)
 • Регионално развитие и устройство на територията
 • Селско стопанство
 • Горско и ловно стопанство
 • Управление на водите
 • Опазване на околната среда и природата
 • Туризъм
 • Управление на отпадъците и други сектори
Проектът SaveGREEN има за цел да наблюдава някои от съоръженията, да оценява ефективността на мерките за смекчаване и да предлага подобрения въз основа на предложения от експерти и в консултация с местни заинтересовани страни от близките градове и села. Партньорите по проекта също започнаха да използват приложението QField GIS в някои от съоръженията за зелена инфраструктура за събиране на данни за мониторинг на целевите видове.
В края на 2021 стартира подготовката и изпълнението на мониторинговия план за пилотната зона Рила-Верила-Краище с теренни проучвания на някои съоръжения в ЛОТ 1 от автомагистрала „Струма“ между Долна Диканя и Дупница. При първоначалните посещения на терен бяха намерени следи в тях на бозайници като лисица, чакал, видра и бялка, което дава надежда, че животните преминават успешно съоръженията и те наистина са полезни за тях.
SaveGREEN също помага за разработването на приложение, което да помогне за централизиране на събраните данни за железопътни и пътни убийства на животни по миграционни маршрути с цел предоставяне на решения за подобряване на транспортната инфраструктура по начини, които повишават безопасността на животните.
Пилотната зона има два отделни участъци: обработваеми земи с пасища, повлияни от селища и индустрия, и гори, фрагментирани от пасища. Местен междусекторен оперативен план (CSOP) за Рила-Верила-Краище, който се изготвя в момента по проекта, ще включи всички препоръки за подобряване на съоръженията и ще засегне сектори като транспорт, развитие и устройство на територията, селско стопанство, горско стопанство, опазване на природата, туризъм и опазване на природата в България.
Така приключва нашата виртуална разходка из пилотния район Рила-Верила-Краище. Надяваме се, че ви е харесала.  

Проектът SaveGREEN е финансиран от Транснационална програма „Дунав“ 2014 – 2020 и засяга критичната тема за опазването на екологичните коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион.

Следвайте ни във Facebook и Twitter (#saveGREEN), за да сте в течение, и се абонирайте за нашия бюлетин, за да получавате най-актуалните новини по проекта!
 
SaveGREEN ви призовава: Спасете природата!