bg en

Живот за Поморийската лагуна

поморие
05.05.2022
Тригодишен консервационен проект по програма LIFE на Европейската комисия започва в Поморийско езеро. Проектът обединява нестопанския (две български екологични организации), научния (френска биологична станция) и стопанския (частен бизнес, който оперира в езерото) сектор.

Поморийското езеро е част от най-важния комплекс от влажни зони по българското Черноморие. То има голямо значение за Европа като рядък тип екосистема и място, където могат да се наблюдават 40% от всички европейски видове птици. Извличането на морска сол в Поморийското езеро се практикува от хилядолетия и в наши дни солниците продължават да произвеждат морска сол чрез слънчево изпарение. Езерото превръща град Поморие в един от предпочитаните балнео, СПА и уелнес курорти заради лековитите свойства на калта, добивана в него. Лечебната кал от лагуната Поморийско езеро е важен продукт, определящ статута на Поморие като курорт от национално значение.

В последните години услугите, които осигурява езерото са компрометирани, заради нарушения хидрологичен режим в резултат от наводненията през 2015 г. Наблюдава се замърсяване на повърхностните води, намалена соленост на водата и променена хранителна база на гнездящите птици в езерото. Ниското производство на сол и инфраструктурните щети доведоха до ограничени възможности за инвестиции за поддържане на солодобива и вторичните продукти от него - луга и лечебна кал.

Хидрологичният режим на Поморийската солена лагуна се определя от притока на морска вода през изкуствено изграден канал, свързващ езерото с морето, както и чрез естественото просмукване на морска вода през пясъчната коса. Навлизането на повърхностни сладки води от валежи се ограничава чрез два обходни защитни дренажни канала около лагуната. Именно те ще са обект на рехабилитация, за да се осигури оптимален хидрологичен баланс на лагуната, осигуряващ нормално функциониране на цялостната екосистема.

Реализацията на проекта ще допринесе за повишаване на социално-икономическите услуги, които предлага община Поморие в областта на културния и еко-туризъм. Екосистемните услуги, които езерото предоставя като туристически възможности, ще осигурят икономически ползи и ще допринесат за повишаване качеството на живот на жителите на общината.

Чувствителността на природната територия, близостта с населено място и интензивното туристическо ползване на района създава потребност от въвличане на основните заинтересовани страни по въпроси, свързани с устойчивото развитие на Натура 2000 зоните. В тази връзка екипът на проекта ще създаде Консултативен съвет на заинтересованите страни. Водещият партньор в тази дейност – международната научна организация Tour du Valat ще може да приложи на практика своя дългогодишен опит от Франция и района на Средиземноморието, свързан с въвличането на заинтересовани страни в адаптивното управление на влажни зони.

Поморийско езеро е защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000. То е национална защитена територия и Рамсарско място. Настоящият проект е насочен към опазването на приоритетното местообитание Крайбрежни лагуни (1150*) и птици от Приложение 1 към Директивата за птиците (саблеклюн, белочела, гривеста и речна рибарка и др.).
                                                                                                                           
Проект „Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро“ се осъществява от сдружение „Зелени Балкани“ в партньорство с „М-Поморийски солници“ ЕООД, Българска фондация Биоразнообразие и биологична станция „Tour du Valat“, Франция с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз. Проектът ще продължи до 31 август 2023 г.

https://lifeforpomorielagoon.eu/