bg en

Чаирски езера

Чаирите
12.04.2023
Торфищата са невероятно разнообразни местообитания и могат да бъдат намерени на всички континенти. Покривайки само 3% от земята, те са супергероите сред екосистемите: поддържат биоразнообразието, пречистват водата, смекчават наводненията, сушите и съхраняват въглерод – повече от два пъти повече от въглерода, съхраняван от всички гори. Те предоставят няколко екосистемни услуги за хората и икономиката – вода, пасища, лечебни растения и места за отдих. Торфищата са основен въглероден резервоар, съдържащ 600 Gt въглерод. Но торфищата са в беда.

Изменението на климата, съчетано с човешки дейности (отводняване, промени в хидрологичните условия, интензивно горско стопанство, паша на добитък, туризъм, еутрофикация и замърсяване на атмосферата и водата) оказват влияние върху капацитета на торфищата да предоставят екосистемни услуги от решаващо значение за благосъстоянието на хората.

Едни от най-емблематичните торфища се намират при Чаирите езера в рамките на Натура 2000 защитена зона Западни Родопи. Част от тях попадат в защитена местност Чаирите.

Постигнати резултати, ресурси и въздействия:
За осигуряване на дълготрайното опазване и поддържане на торфищата се предприемат следните спешни мерки:
  • Разработване на хидроложки проект за торфищата Чаирите с определени оптимални водни нива и технически решения за поддържането им.
  • Почистване на битови отпадъци и пластмаси;
  • Тестово извличане на биомаса от водна растителност – ръчно с участието на доброволци и със специализирана техника.
  • Разрешаване на проблема със сукцесията (обрастване с бял бор) на торфените острови.
  • Разработване на предложение за разширение на ЗМ „Чаирите” с 2,2 ха целева площ.
  • Провеждане на комуникационни действия за ключови заинтересовани страни и участие на местните общности.
  • Повишаване на участието на заинтересованите страни и осведоменост на местните общности за опазването на торфищата.
Финансиране: The Ecological Restoration Fund (общ бюджет и бюджет за БФБ) – 25 000 лири
Продължителност: 2 години
Проектен екип на БФБ: Румяна Иванова, Станимира Делева, Петко Цветков, Спас Узунов