Биосферен парк Узунбуджак

Биосферен парк

Узунбуджак

Разнообразието от природни местообитания на територията, заявена за обявяване на биосферен парк, е много голямо и включва представители в множество основни групи хабитати: храстови, тревни, сладководни, скали и пещери, гори, обработваеми площи и създадени или силно повлияни човешката дейност местообитания.

В Природен парк „Странджа“, включително на територията на предвидения за обявяване на биосферен парк район, е съсредоточено едно от най-голямото като брой биологични видове в съответните групи  биологично разнообразие сред всички защитени територии в България. Флората на Природния парк се отличава с големия си брой видове, имали широко разпространение по време на терциера (терциерни реликти) – 63 вида. Седем от видовете се срещат за територията на Европейския континент единствено в Странджа (6 от тях – на целевата територия за обявяване на биосферния парк). Сред тях често странджанската зеленика (Rhododendron ponticum), странджанското бясно дърво (Daphne pontica) и по-рядко кавказката боровинка (Vaccinium arctostaphylos) и странджанският дъб-лъжник (Quercus hartwissiana) са основни участници и образуватели на растителните съобщества, а останалите са сред видовете с най-голямо консервационно значение – колхидският джел (Ilex colchica), странджанското (търилово) великденче (Veronica turrilliana) и пухестото горянче (Epimedium pubigerum).

Предложеният биосферен парк покрива западната част от съществуващия Природен парк „Странджа“, попадащ в границите на община Малко Търново. В границите на БП „Узунбуджак“ се намират 13 населени места от община Малко Търново. Тук човекът трайно съжителства с природата, а някои от селищата в Парка до голяма степен допълват уникалността на природните екосистеми.

 

Визията за развитието на Биосферния парк включва: единна устойчиво развиваща се територия със съхранено природно богатство и културно наследство; важен елемент от европейската екологична мрежа на защитените територии; притегателно място за туризъм с развит комплексен туристически продукт; среда за генериране на приходи от природосъобразни и новаторски ползвания и системи за стопанисване на природните ресурси; фокус върху комплексни научни и научно-приложни изследвания; център за екологично възпитание, демонстрация и интерпретация на уникално природно и културно наследство, традиционен бит, местни празници и обичаи; ядро на национална гордост и самосъзнание; среда за сътрудничество и партньорство.

За територията на предложения биосферен парк  е регистрирана пред патентното ведомство сертификационна марка „Странджа“, като инструмент за регионалното стопанско развитие. Новата функция позволява разработване и въвеждане на запазена марка за качество „СТРАНДЖА“ като ефективен маркетингов инструмент, чрез който продуктите от региона на Природен парк „Странджа“ да са по-конкурентоспособни на пазара.ю

За територията на биосферния парк е регистрирано сдружение на производители на биологични храни и лечебни растения „Странджа – Био“. В последните години набира популярност и развитието на местни задруги и неформални общности (включващи местни производители на  биопродукти, собственици на земи и къщи за гости, природолюбители и др. зинтересовани страни) за развитие на чист и природосъобразен поминък, свързан с производството на местна, качествена и чиста продукция и предоставянето на устойчиви услуги.

Сърцевинната зона обхваща площ от 43,760 кв. км и представлява комплекс от три части (три отделни резервата) и е достатъчна за изпълнение на основната цел – запазване на естествените характеристики и процеси в горски екосистеми от южноевксински тип. Тя е създадена в периода 1956 – 1989 година и до момента не са установени деградационни  процеси, което доказва, че размерът и е достатъчен за изпълнение на консервационните цели. Буферната зона е с площ от 36,538 кв. км и обхваща комплекс от съседните и близките на сърцевинната зона защитени местности и природни забележителности, обхващащи основно горски територии и пасища. В преходната зона, чиято площ е 70, 395 кв.км. има наличие на множество територии, подходящи за работа с местните общности и устойчиво ползване на природните ресурси.

Зоните са  интегрално свързани в стопанския живот и при провеждането на различни видове ползвания,  туристически активности, научни изследвания на територията на общината.

 

Управление и координация

  • Предвижда се управлението на бъдещия биосферен парк да се осъществява от Партньорски съвет, който включва основните институции, които отговарят за развитието на сърцевинната, буферната и преходната зони – община Малко Търново, РИОСВ Бургас и представител на МЗХ ( евентуално ДПП Странджа), като секретариатът на партньорския съвет ще бъде в Община Малко Търново.
  • Към партньорския съвет, се предвижда да се създаде и т.нар. Консултативен съвет, който да включва различни заинтересовани страни от района .
  • Доколкото биосферния парк няма законов статут в България и съществуването му може да се реализира само като споразумение на заинтересовани страни управлението му е основано на общи решения и действия на ключовите собственици и отговорни институции.

Детайлна информация относно границите и структурата на предлагания биосферния парк е налична в приложения номинационен формуляр и картите към него.

Карта 1

Карта 2

Карта 3

Карта 4

Карта 5

Номинационен формуляр

Другите Биосферни паркове

bbf@biodiversity.bgБиосферен парк Узунбуджак