Биосферен парк Сребърна

Биосферен парк

Сребърна

Биосферен парк „Сребърна“ поддържа голямо и ценно биоразнообразие. В района са регистрирани общо 1166 рода с 2748 вътре-родови таксона; това включва 243 вида птици или 57,5% от българската орнитофауна, като 90 от тях са видове с европейско консервационно значение; 11 вида растения от Червената книга на България; 27 вида земноводнии влечуги и 23 вида риби (18,1% от сладководните видове риби на България). Регистрираните растителни видове са 1430. „Сребърна“ е ключово място за българското биоразнообразие и за българската част от континенталния биогеографски район.

Влажната зона е важно място за размножаването и зимуването на голям брой птици. Това е единственото размножително място за къдроглавия пеликан, колония на малкия корморан и най-голямата гнездяща популация на белооката потапница в България.

 

Сърцевинната зона на предлагания за биосферен парк „Сребърна“ включва обявения според националното законодателство през 1977 г. резерват „Сребърна“, с площ 907 хка. която е напълно достатъчна за дълготрайно опазване на консервационно значимите хабитати и видове. Предлаганата буферна зона на резервата представлява естествен буфер на сърцевинната зона, на територията й се опазват консервационно значими природни местообитания, представляващи и местообитания на редки животински видове, в т.ч птици. А преходната зона предлага уникални условия за развитие на различни дейности насочени към опазване на културното многообразие, традициите и обичаите. Именно хармоничната връзка между трите територии е предпоставка за изпълнение и на трите функции на пост-севилски резерват.

Цялата територия на биосферния парк „Сребърна“ има голям потенциал за насърчаване на местно икономическо развитие, основаващо се на природните, културни и исторически забележителности. Предвижда се след номиниране на територията за биосферен парк да продължи да се развива потенциала за устойчиво развитие на района, основаващо се на богатото природно богатство и  развитие на екологосъобразни човешки дейности.

 

Управление и координация

  • Управлението на биосферния парк ще се осъществява от т.нар. Партньорски съвет, който ще се състои от РИОСВ-Русе и Община Силистра.
  • В допълнение, кметът на общината изготви детайлен списък със заинтересовани страни, които да бъдат поканени да се включат в т.нар. консултативен съвет, който ще бъде свикван за по-важни въпроси свързани с управлението на биосферния резерват.
  • Предвижда се в бъдеще да се създаде отделен план за управление на биосферния парк, който да обединява политиките и целите, заложени в Плановете за управление на защитените територии и Стратегическите документи на общината, но към този момент се предвижда да се използва настоящия формуляр и заложените в него цели и задачи като основен план за управление на бъдещия биосферен парк „Сребърна“.
  • Всяка от страните-партньори определя координатори по биосферния парк в рамките на техните екипи и служители.
  • РИОСВ Русе служи като секретариат на биосферния парк и адрес за международна кореспонденция.
  • Община Силистра сформира и координира дейсността на Консултативен съвет за биосферния резерват и поддържа Природонаучния музей Сребърна.

Детайлна информация относно границите и структурата на предлагания биосферния парк е налична в приложения номинационен формуляр и картите към него.

Карта 1

Карта 2

Карта 3

Карта 4

Номинационен формуляр

Другите Биосферни паркове

bbf@biodiversity.bgБиосферен парк Сребърна