Биосферен парк Червената стена

Биосферен парк

Червената стена

Биосферен парк „Червената стена“ се характеризира с комплекс от уникални природни дадености (релеф, надморска височина, състав на основните скали, почвени и климатични условия), които определят богатсвото на флора, микота, фауна, приодни местообитания, представени със значително висок процент защитени, ендемични и реликтни видове. В резултат биоразнообразието на резервата е с високо природозащитно значение както на национално, така и на европейско и световно ниво.

Повече от 50 години местното население обитаващо района на резервата пази това богатство и живее в хармония с природата. Постепенно в района на резервата (населените места в територията на преходната зона) населението започва да развива устойчиви дейности като екологичен туризъм, хотелиерство, органично земеделие и животновъдство и др. Този баланс между опазването на природата, икономическия прогрес и социалното развитие на населението, представлява именно устойчивото развитие на района.

Сърцевинната зона на резерват „Червената стена“ е обявена през 1962 г. с цел опазване на изключително богато биологично разнообразие – редки растителни и животински видове и разнообразие от екосистеми. Предлаганата за буферна зона на биосферния парк представлява защитена зона „Добростан“ от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Районът, обхващащ териториите в близост до сърцевинната зона на предлагания биосферен парк  (т.нар. преходна зона) се отличава с редица архитектурни, природни, културни и църковни обекти, които без съмнение са сред особено значимите културно-исторически паметници.

Съчетанието на културно-историческите и природни дадености на територията на предлагания биосферен парк представляват добра възможност за отдих и туризъм на населението и може да се използват за демонстрация на редица устойчиви дейности като екологичен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и др. практики по устойчиво ползване на природните ресурси.

Предвижда се след номиниране на територията за биосферен парк да продължи да се развива потенциала за устойчиво развитие на района, основаващо се на богатото природно богатство и  развитие на екологосъобразни човешки дейности. Районът на биосферния парк „Червената стена“ притежава голям потенциал и може да се използва като модел за устойчиво развитие  на територия от мрежата на биосферните резервати по програмата на ЮНЕСКО.

 

Управление и координация

  • Управлението на предлагания биосферен парк ще се осъщестява от Консултативен (Управителен) орган с участие на всички заинтересовани страни – местни общности, местни власти, бизнес сдружения и т.н.
  • Предвижда се след номинирането на биосферния парк да се създаде Консултативен (Управителен) орган, който да планира и координира дейностите по управление на биосферния парк от нов тип, съгласно изготвената рамкова програма за развитие на района. По този начин ще се осигури гъвкаво и адаптивно управление на биосферния парк.
  • Учредяването на Консултативен (Управителен) орган на биосферния резерват е предвидено да се осъществи през 2017 г. в рамките на проект „Compliance of the The Chervenata stena reserve to the requirements on the Biosphere Reserves and crеation of a sustainable development model an area from the UNESCOs World network оf Biosphere Reserves“, с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО.

Детайлна информация относно границите и структурата на предлагания биосферния парк е налична в приложения номинационен формуляр и картите към него.

Карта 1

Карта 2

Карта 3

Карта 4

Номинационен формуляр

Другите Биосферни паркове

bbf@biodiversity.bgБиосферен парк Червената стена