bg en

доц. д-р Георги Костов - награда на журито

Костов
Доц. д-р. Георги Костов е лесовъд, учен, преподавател в ЛТУ и понастоящем зам. министър на земеделието и храните. Той е номиниран за приноса му за публичността на информацията, която касае горите и трайната му политика за стандарти в стопанисване на горите в НАТУРА 2000 мрежата и по-специално за определяне на горите във фаза на старост. Политиката за публичност на информацията за горите започна с приемането на действащия Закон за горите през 2011, разработен с негово участие и подкрепа по време на първия кабинет на Б. Борисов. Продължи с промените в Закона за горите през 2015 и доведе до отдавна търсената публичност на информацията от инвентаризацията на горите, информацията, свързана с ползването на ресурси и с контрола в горите. Приносът му за управлението на горите в Натура 2000 мрежата започна като един от експертите разработили Режимите и мерките за стопанисване на горите в Натура 2000 и продължи през 2016 с утвърждаване на горите във фаза на старост в държавните гори, с което 109 000 ха вековни гори бяха обявени в полза на дългосрочното им опазване без човешка намеса, като „микрорезервати“, опазващи вековни или редки типове гори. Само за сравнение – за всичките години от 1933 до 2016 площта на всички обявени резервати е 81 575 ха. Обявяването на държавните ГФС може да се сравни само с обявяването на националните паркове Рила и Централен Балкан взети заедно (в Рила опазваме 53 481 ха гори, а в Централен Балкан – 44 220 ха).

За повече информация:
10 % от вековните гори в държавните стопанства в Натура 2000 са защитени от изсичане
Онлайн проверка за издадено позволително за сеч
Проверка на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина
Информация за ГСП недържавни горски територии
http://www.nug.bg/docs/lang/1/cat/13/index