bg en

Живот за Бургаските езера

Живот за Бургаските езера
Българска фондация Биоразнообразие е партньор на БДЗП в изпълнението на нов и амбициозен проект по Черноморското крайбрежие - „Живот за Бургаските езера”, финансиран от програмата на ЕК LIFE + „Природа и Биоразнообразие” на стойност 1 775 006 евро. Другите партньори по проекта са Община Бургас, Черноморски солници ЕАД и Кралското дружество за защита на птиците (RSPB).

Новини за проекта и дейностите му: http://burgaslakes.org/bg/

Целите на нашия проект са:
• Осигуряване на дългосрочно опазване на три защитени зони от мрежата Натура 2000 и пет приоритетни видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, както и устойчиво управление на техните местообитания;
• Поддържане и възстановяване на местата за хранене, размножаване и почивка на петте приоритетни вида птици;
• Намаляване на въздействието на преките и непреките заплахи за обитателите на езерата;
• Прилагане на най-добрите практики в областта на опазването на приоритетните видове птици и местата от мрежата Натура 2000;
• Повишаване на общественото разбиране и подкрепа за опазване на приоритетни видове птици, техните местообитания и местата от Натура 2000.

Проектът се изпълнява от 2010 до 2013 г. и до известна степен се явява продължение на работата на проект „Бургаски влажни зони” на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ), чийто приемник е БФБ, изпълняван в периода 1998-2003 г.

Живот за Бургаските езера