bg en

Живот за бургаските езера

Живот за бургаските езера
24.03.2010
Средствата за реализиране дейностите по проекта са получени от финансовия инструмент на Съвета на Европа – ЛАЙФ+ „Природа и биоразнообразие”. Партньори на БДЗП в проекта „Живот за Бургаските езера” са община Бургас, М „Черноморски солници” АД и неправителствените природозащитни организации - Кралското дружество за защита на птиците/BirdLife Великобритания и Българска фондация „Биоразнообразие”.
Общият бюджет на проекта е 1 775 006 евро, като 75 на сто от тях са безвъзмездна помощ от програмата на Европейския съюз, а останалите средства са осигурени от БДЗП и партньорите му.
В рамките на проекта ще се работи за възстановяване и поддържане на благоприятно природозащитно състояние на трите бургаски езера – „Вая”, „Мандра” и „Атанасовско”. Това ще бъде постигнато, чрез пряко опазване на пет вида птици, застрашени от изчезване в световен мащаб – малък корморан, къдроглав пеликан, голям воден бик, както и белооката и тръноопашатата потапници. Проектът ще бъде полезен и със създаването на механизми за управление на три важни за опазване защитени зони от националната екомрежа НАТУРА 2000, а именно „Мандра-Пода”, „Езерото Вяя” и „Атанасовско езеро”. Езерният комплекс и вторият по важност на стария контитент миграционен път „Виа Понтика” имат голяма стратегическа стойност за Европейския съюз.