bg en

Зеленият пояс в България

Зеленият пояс в България
Зеленият пояс включва западните и южните погранични територии на България - Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахинска, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопите, Сакар и Странджа.
В тези райони се полагат усили я за опазване на биоразнообразието и устойчиво ползване на природните ресурси, включително: подобряване на управлението на защитените територии и зоните от Натура 2000; подготовка на предложения за трансгранични защитени територии и съвременни биосферни паркове; екологично образование и обучение; научни изследвания и мониторинг; развитие на устойчив туризъм, селско и горско стопанство. Национален представител е МОСВ, а за осъществяването допринасят Българска фондация Биоразнообразие, Зелени Балкани и други НПО в сътрудничество с образователни и научни институции, местни и регионални власти.
 
Опазването и устойчивото развитие на пограничните територии допринася за осъществяването на най-мащабната природозащитна инициатива в Обединена Европа http://www.europeangreenbelt.org