bg en

Защо главният прокурор накара екоминистъра да предложи на правителството незаконно разширяване на концесията в НП Пирин

Пирин
27.11.2018
Миналата седмица от националния тв ефир главният прокурор Сотир Цацаров заплаши правителството, че или променя концесията за ски зона Банско в Национален парк Пирин, или ще му бъде потърсена наказателна отговорност заради извършените нарушения в нея. В резултат екоминистърът Нено Димов обяви, че тази или следваща сряда внася в Министерски съвет искане за мандат да преговаря за промяна на концесията.
 
Защо обаче предложението на главния прокурор противоречи на закона и защо екоминистърът също ще наруши закона, ако го последва, обясняват от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“:
 
- Ако прокуратурата е открила нарушения от страна на „Юлен“ АД -  концесионер на ски зона Банско в Национален парк Пирин, защото концесията е незаконно увеличена и по този начин е нанесена щета на националния парк и интересите на обществото, то трябва да започне разследване за нарушение по чл. 278в от Наказателния кодекс. И дума не може да се отваря за затваряне на очите и преподписване на концесионния договор с нова, по-голяма площ, с милото обяснение, че ще се заплаща по-голямо концесионно възнаграждение.
 
- Обемът за застрояване в Национален парк Пирин е определен с ТУП на „Ски зоната с център град Банско“ и като такъв е посочен и в тръжните книжа, и в договора и в акта за държавна собственост като 99,55 ха.
 
- Стойността на договора за концесия е 37 305 480 лв., както е записано в чл.9 и приложение 4 на договора. Законът за концесиите (чл. 137 -140) и европейската Директива за концесиите позволяват промяна в действащ договор за концесия само в следните случаи:
1. ако има подобна клауза в договора и за не повече от 10% от стойността на концесията;
2 при извънредни обстоятелства, но не повече от 50% от първоначалната стойност на концесията и;
3. ако се налага ново строителство, но за не повече от 50% от първоначалната стойност на концесията.
 
В договора за концесия за ски зоната Банско в Национален парк Пирин няма клауза за преразглеждане, а допълнителната инвестиция в размер от 50 % от първоначалната е надмината от концесионера още преди 10 години, което практически означава, че договорът не може да се промени законно.
 
- Увеличаване на площта на концесията над посочената в тръжните книжа площ от 99,55 ха категорично може да се счита съществена промяна на договора, защото по-голяма площ би привлекла към участие в процедурата допълнителни кандидати или участници, което я прави съществена промяна и законът и директивата за концесиите обявяват подобни промени за недействителни.
 
- Концесионният договор по заглавие и съдържание е "за изграждане и експлоатация на "Ски зона с център град Банско" и тъй като горите, реките, скалите и поляните не са обект на изграждане, няма как той да включва площи извън застроените.
 
- Предложението на главния прокурор показва, че той не изпълнява служебните си задължения да следи за законността в държавата. Отделно превишава властта си, като се заканва да търси наказателна отговорност, ако не се наруши закона, с което ще се набави облага за концесионера на ски зона Банско и от това ще настъпят значителни последици, като се узаконят вредите, нанесени на Национален парк Пирин.
 
- Всяко строителство в България се извършва на основата на подробен устройствен план (ПУП), технически проекти и разрешение за строителство  с посочени в тях площи и разположение на строежа. Тези документи се издават на името на собственика - в случая на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Ако някой от обектите с ски-зоната няма тези документи, значи е незаконен и подлежи на премахване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
 
- Ако МОСВ е разрешавало строителство на обекти без ясни граници и площи на концесията, то няма как този орган да е можел да определи дали концесионерът представлява възложител по смисъла на § 1.т.20 и т.21 от Допълнителните разпоредби на ЗООС. Това от своя страна означава, че е МОСВ е нарушавало Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и това прави въпросното строителство незаконно. В този случай главният прокурор следваше да разпореди на Министъра на ОСВ на основание чл.145, ал.1, т.5 във връзка с чл.145, ал.3 от Закона за съдебната власт да приложи административно принудителни мерки по чл.121 и последващи от ЗБР и чл.159 от ЗООС.
Това от своя страна означава минимум спиране действието на ски зоната.
 
- Или накратко: ако екоминистърът Нено Димов и повереното му министерство не знаят каква площ на ски зона Банско самото министерство е оценявало с решението си за концесията на 19 юли 2000 г., това означава само едно - че решението на министър Манева е незаконосъобразно и трябва да бъде отменено, заедно с концесионния договор, както всъщност 18 години настояват природозащитните организации.
 
- На екоминистъра Нено Димов напомняме, че той беше заместник-министър на министър Евдокия Манева, която одобри Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на ски зона Банско в Национален парк Пирин, подготви договора за концесия и обяви процедурата, 20-ина дни преди да напусне поста си и преди да има решение на съда за законността на решението по ОВОС.
 
- На екоминистъра Нено Димов припомняме още, че европейската Директива за концесиите и българският Закон за концесиите му забраняват да променя концесионния договор, като „Юлен“ в ролята си на ползвател на концесията трябва да върне всички използвани територии над записаните в концесията 99,55 хектара.
 
- Бившият екоминистър Нона Караджова от предишно правителство на Бойко Борисов уж призна, че ски зоната използва повече площ от разрешеното по концесия, но веднага започна с опитите да обяснява това с "объркване на договора". Оттогава досега тази теза упорито се налага в общественото пространство и сега ни се предлага логичния й завършек – необходима е промяна на концесионния договор, за да се спре "объркването".
 
- На екоминистъра Нено Димов най-накрая припомняме, че по силата на Закона за мерките срещу изпирането на пари (чл. 3, ал. 2, т. 14 и чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3 ал. 5), в екоминистерството трябва да има информация кой е реалният собственик на концесионера „Юлен“ АД. Призоваваме Нено Димов най-накрая да направи тази информация публична или да излезе с писмена декларация, че в МОСВ подобна информация липсва.
 

За контакти:
- Тома Белев, Асоциация на парковете в България, 0888 100 373
- Стефан Аврамов, Българска фондация Биоразнообразие, 0877 511 577

 
В коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Грийнпийс България, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. http://forthenature.org