bg en

Защитена местност "Теснолистен божур" вече е обявена!

Теснолистен божур
22.11.2017
Щастливи сме, че можем да се поздравим с новата Защитена местност "Теснолистен божур". Един дълъг процес, който доведохме до успешен край - опазване на последното находище на красивия теснолистен божур в Софийско поле! Ето как започна всичко.
 
Растителният вид теснолист божур (Paeonia tenuifolia) е защитен от Закона за биологичното разнообразие и от Европейската конвенция за опазване на  дивата флора, фауна и природни местоообитания (Бернска конвенция). Според Червената книга на България видът е със статут застрашен. Находището му между Божурище и Волуяк беше установено от Росен Цонев, Андрей Ралев, Петър Шурулинков и Тодор Каракиев, които съобщиха за него в научното списание Phytologia Balcanica през 2010 г.
 
След публикацията активисти и доброволци предприеха наблюдения върху състоянието на популацията на красивото растение и обсъждаха необходимите мерки за опазването й. Уведомени бяха община Божурище и Столична община, както и Районната инспекция по околна среда и води – София. 
 
Постепенно всички бяха убедени, че за опазване на теснолистния божур  е необходимо влажните ливади между гр. Божурище и с. Волуяк да бъдат поставени под режим на защита и устойчиво ползване. В писмата си до различни институции двете организации пишехме: „Тази стъпка е от голям научен, природозащитен и културен интерес, който се определя както от качеството на популацията в разглежданата територия, така и от интереса на местната общност  към запазване и популяризиране на природното наследство.
 
Кампанията на БФБ и СДП „Балкани“ за опазване на рядкото растение бе проведена с помощта на експерти и доброволци, без никакво външно финансиране. Информирана бе обществеността, организирани бяха природонаучни посещения и редовен мониторинг, констатирани бяха нарушения. Привлечена бе и Столична община, с чието съдействие беше внесено предложение за обявяване на защитена местност.  В резултат, със заповед на министъра на околната среда и водите от 28.08.2017 г. беше обявена нова защитена местност - „Теснолистен божур“, с площ 13,5 ха, разположени в землището на с. Волуяк.
 
Усилията ни за опазване на теснолистния божур трябва да продължат. Необходимо е разширяване на защитената местност и реално прилагане на мерките на защита. Но най-важна е подкрепата на местната общественост, за да може това природно богатство да се познава, цени и опазва.

Статията за божура в Червената книга е тук: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Paetenui.html
Писмо до Софийска община за внасяне на предложение за обявяване на защитената местност 35.5 KB () Свали
Заповед за обявяване на защитена местност "Теснолистен божур" 188.42 KB () Свали