bg en

Започва Българо-швейцарския проект за връзката между опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони

откриване
06.12.2012
Проектът „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ е четиригодишен и ще се изпълнява в партньорство от четири швейцарски и седем български партньори (включително и Министерството на земеделието и храните) в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина.

Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Общата му стойност е 4 790 000 швейцарски франка, от които 590 000 швейцарски франка е съфинансирането от българските партньори.

България е сред държавите-членки на ЕС с най-висок процент запазени природни територии, включени в Паневропейската мрежа Натура 2000, но това богато наследство трябва да бъде запазено и да носи ползи за местните общности, за да продължават те да го управляват устойчиво.

Проектът има три важни аспекта:

• Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;
• Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;
• Подкрепа на гражданското общество, за да се осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Проектът ще работи активно за:
- Прилагане на най-малко три схеми за плащане на екосистемни услуги, чрез което ще се запазят 15 000 хектара ценни природни местообитания;
- Качествени храни, произведени в рамките на проекта да бъдат предлагани на фермерски пазари в София, Монтана, Троян и Карлово;
- Най-малко 30 ферми от района на проекта, които произвеждат и продават качествени храни с висока добавена стойност (мляко и млечни продукти, месо, яйца, мед и др.) да бъдат подпомогнати;
- Пет местни бизнеса, които използват устойчиво местните ресурси, без да вредят на природата да бъдат подкрепени финансово;
- Опазването на 27 български редки местни породи чрез създаване на ДНК лаборатория, което да допринесе за генетичната чистота на местните породи и да подобри схемата за тяхното субсидиране;
- Повече от 75 000 души да се запознаят с продуктите и услугите, създадени в хода на проекта, по време на националните и регионални промоционални събития;
- Най-малко 5000 деца и младежи да бъдат обучени в новосъздадената Детска природна академия – съвременен модел за интерактивно екологично образование и работа с деца на закрито и открито;
- Годишните награди за Биоразнообразието да отличат най-добрите примери в опазването на природата и развитието на бизнеси, щадящи природата;
- Проектът да бъде катализатор на различни инициативи на гражданското общество.

Успехът на проекта ще бъде доказателство, че териториите с висока природна стойност могат да привлекат инвестиции от типа "2 в 1": осигуряване на устойчиво развитие и опазване на природата. Постиженията ще бъдат стимулиращ пример и модел за прилагане в други райони на България, които доказват на практика, че мрежата Натура 2000 не е пречка за бизнеса, нито набор от сложни правила, а реална възможност да се предлагат продукти и услуги с високо качество и екологична стойност, които са все по-търсени от българските и европейските потребители.

Проектът надгражда петнадесетгодишното българо-швейцарско партньорство за устойчиво управление на природните ресурси.