bg en

Започна новият българо-швейцарски проект за района на Балкана

12.10.2012
Проект „Свързване на природозащитата с устойчивото развитие на селските райони в България” ще се изпълнява в следващите четири години благодарение на подкрепата на правителството на Конфедерация Швейцария чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Проектът ще се изпълнява в Натура 2000 зони в района на Централна и Западна Стара планина и обединява усилията на шест български и четири швейцарски неправителствени организации и МЗХ (представено от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството) да покажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в България. Фондация „Биоселена” е домакин на Звеното за управление на Проекта, а всички партньори имат дългогодишна история на сътрудничество, участвали са в изпълнението на мащабни програми през последните 15 години (включително с швейцарско финансиране) и ще осигурят 10% съфинансиране на дейностите.

Швейцарският парламент одобри приоритетно този проект, защото той ще доведе до значима промяна в три от общо четирите фокусни области на сътрудничество, определени от правителствата на Швейцария и България, а именно:
• Околна среда с акцент върху запазване на биологичното разнообразие;
• Насърчаване на развитието на частния сектор особено на микро- и малките предприятия; и
• Човешко и социално развитие.

Едно от основните предимства на проекта е, че тя ще работи пряко със земеделските стопани и дребните собственици, които формират дохода си, ползвайки природни ресурси и за това са пряко заинтересовани от дългосрочното съхраняване на тези ресурси. Освен че представлява категорично доказателство, че запазените природни територии (а в България те са включени почти напълно в паневропейската мрежа Натура 2000) са едно от условията за привличане на международна финансова подкрепа, тя ще представлява и значима инвестиция в предимно селските региони с неблагоприятен икономически статус. Конкретните резултати ще зададат модели за развитие и ще демонстрират, че Натура 2000 не е „пречка за реализиране на доходи” и „излишен набор от правила, усложняващи живота”, а е по-скоро символ за продукти и услуги с високо качество, които са очаквани и търсени от българския потребител.

За да постигне амбициозните си цели, проектът разчита на набор от внимателно планирани дейности, структурирани в три компонента:
Първият компонент ще търси устойчиви решения за финансиране на управлението на биоразнообразието чрез остойностяване на “услугите”, предоставяни от природата, така наречените екосистемни услуги. Подобни са чистият въздух и вода, естетическата наслада от красивата природа. Планираме да тестваме модели за въвеждане на доброволно заплащане за тези “услуги” и да изградим капацитета на администрациите на парковете да внедряват новите модели чрез обучение и мотивиране. Ще разработим и модели, които ще насърчат и улеснят развитието на стопански дейности, приходите от които да се ползват директно за ефективно управление на биоразнообразието.
Вторият компонент ще доразвие моделите за увеличаване на местните доходи чрез производството и осигуряване на достъп до пазара на храни с висока добавена стойност – продукти, произведени в територии с висока природна стойност. Ще насърчаваме стопанските дейности, които гарантират запазване на биоразнообразието ще осигурим устойчивото и природосъобразно ползване на гори. Това е от решаващо значение за спечелването на местните общности на страната на природозащитата, която отива далеч отвъд простото съхраняване на видове и местообитанията. Въвеждането на такива модерни модели е безспорно свързано с комуникирането на посланието, че устойчивото използване на ресурсите гарантира достъп до питейна вода, свързано е с намаляване на въглеродни емисии, контрол на ерозия и наводнения и е постижимо чрез прилагането на прости, добре известни и проверени във времето практики.
Третият компонент ще осигури модели за участие на обществеността при вземане на решения относно управлението на природните ресурси, като въвежда иновативни модели за работа с децата, като по този начин изграждат човешкия капацитет за гарантиране на дългосрочна устойчивост на проектните резултати. Този компонент включва и дейности, насочени към укрепването и диверсификацията на природозащитната общност в България - разширяване на кръга на подкрепящите, отколкото само изграждане на капацитет на природозащитните организации, независимо от това дали са правителствени или неправителствени. Този компонент се занимава с насочване на резултатите от проекта в националните политики и законодателство, което ще гарантира дългосрочната им устойчивост.

Основният подход на Проекта е да се интегрират чисто управленските аспекти на опазване на биоразнообразието и на възможностите за генериране на доходи, които богатата и запазена природа гарантира на селските общности. За това ние сме уверени, че съществен ефект от работата ни, ще бъде постигането на осезаемо икономическо развитие, с минимален неблагоприятен ефект върху уникалната българска флора и фауна, като ограниченията на ползването на тези ресурси, необходими за запазването им ще бъдат разбрани и приети и местните общности, които ще са в състояние да видят и капитализират прекия си принос за опазване на богато природно наследство.