bg en

Законодателни предложения за недопускане унищожаване на дюните в защитените зони по Черноморското крайбрежие

07.01.2013

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", на която Българска Фондация Биоразнообразие е член и координатор, ще направи следните предложения за законодателни промени на днешната среща в Министерския съвет от 11 часа.

Закон за устройство на територията (ЗУТ)
1. публичност на общите и подробните устройствени планове (ОУП и ПУП) на ниво проект и одобрен документ - интернет - по примера на Столична община
2. отмяна на чл. 103а, ал. 1, който дава предимство на ПУП пред ОУП в разрез с целите и принципите на ЗУТ и на световната урбанистика
3. отмяна на чл. 156, ал. 5, премахва се възможността за абсолютната стабилност на строителните разрешения, нещо нечувано за който и да било друг акт в България. Въпросният текст забранява дори на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да контролира строителните разрешения след изтичане на краткия срок от 14 дни.
4. ДНСК: връщане правомощията на ДНСК за всички категории строежи (1-6) по чл. 222, 224 и 225 от ЗУТ - контрол над законността на строителното разрешение и действията по СМР;
5. Заинтересованите лица в ЗУТ стават заинтересованите лица по АПК, както се изисква в решението на Комитета на Орхуската конвенция (28.09.2012 г. по дело ACCC/С/2011/58): отменят се ограничителните списъци на заинтересованите лица в чл. 131 (1) и 149 (2) от ЗУТ. Обжалваемост на ОУП.
6. Изрично уведомяване на заинтересованите лица от органите, издали разрешително за строеж, въвеждане в експлоатация/ползване или одобрили ПУП/ОУП в чл. 149 (5) от ЗУТ.
7. Повишени изисквания за оповестяване/обявяване на обществените обсъждания на ПУП/ОУП: публикуване на интернет страницата на общината, и едновременно с това на приемащия орган, ако е различен; обяви в квартала, а не на кметството, както се прави в Столична община.
8. При застрояване на ЗТ свързано с промяна на предназначението, същото да се извършва след изключване на имота от ЗТ.
9. При промяна на предназначението и/или НТП на имоти в Натура 2000 да се извършва само след процедура по чл. 31 от ЗБР.

Закон за горите
1. В публична държавна и частна държавна собственост на гори в Натура 2000 - промяна на предназначението да е само за обекти на държавата и общината
2. Започнатите процедури по стария закон се спират.
3. След заявен инвеститорски интерес в държавна собственост се прави проверка за целесъобразност (вкл. икономически и екологичен анализ и оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС)) и ако промяната на предназначение е целесъобразна да продажбата да е вързана към промяна на предназначението

Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)
1. пар. 5, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУЧК се отменя - забраните за застроявне на дюните да са валидни и за стари ПУП-ове. Т.е. пълна забрана за застрояването на дюни, независимо от собствеността.
2. Срок за картиране на дюните - 6 месеца - със Заповед на МРРБ

Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)
1. Индивидуално и изрично уведомяване на респондените (вносителите на зоните от Натура 2000) при процедури по чл. 31 от ЗБР.
2. Приемане на методика за оценка на кумулативните въздействия на инвестиционните предложения и планове.

Закон за опазване на околната среда (ЗООС)
1. Пълна публичност на процедурата по ОВОС и ЕО: интернет публикуване като при процедурите по ЗБР: съобщения за инвестиционни предложения, обществени обсъждания, решения за преценки, одобряване качеството на докладите, докладите и крайните решения (съгласувателните).
Административни действия по случаите с дюните в Несебър, Камчийски пясъци и Ропотамо и завършване на цифровизацията на защитените зони и дюните.