bg en

За глухарите и кълвачите – без емоции, само с малко факти

глухар
18.03.2016
Помните ли глухарите Жеко и Янез, на които монтирахме GPS предаватели и няколко месеца следихме движенията им из вековните гори на Рила? Помните ли когато Янез изчезна, беше в неизвестност няколко месеца и успяхме да го открием след полет с мини самолет?

Днес тези любими птици и всички ние от БФБ ще бъдем предмет на проверка от Върховна Административна прокуратура (ВАП), във връзка с нашия проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ - или поне това прочетохме в сайта на Прокуратурата.

Този проект е минал много проверки, „верификации“, одити и други, защото такива са европейските изисквания и изискванията на управляващия орган, но проверка заради статия не сме имали. ВАП пише: „В статия от 12.01.2016 г. в електронното издание на в.“Труд“, озаглавена „Зелените прибират нови 430 000 лева от безсмислен проект на екоминистерството.“ са изложени факти за проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи“. Ние не успяхме да намерим точно такава статия в онлайн пространството, но намерихме друга подобна -  от 11 януари с атрактивното заглавие: „Спокоен секс за глухарите срещу ампутация на ски писти“.

Нашият проект има 7 одитни доклада с положителна оценка и без забележки, Доклад от финална проверка на място със същата констатация и вече правен одит от споменатата от ВАП Агенция за Одит на средствата от ЕС (ОСЕС) на единствената обществена поръчка, обявена по проекта.
 
Специалистите казват, че няма лоша реклама, затова и ние смятаме, че въпреки мотивите, заради които е подхваната тази кампания срещу нас и други членове на Коалиция „За да остане природа в България“, не е лошо да се възползваме и да припомним кой беше този „безсмислен“ проект и за какво сме „прибрали 430 000 лв.“

БФБ отдавна се занимава с проблемите на глухаря и прави всичко възможно да опази вида и да го популяризира в районите, където той се среща. Един от начините това да се случи, е фотоловът. В сътрудничество с Ловно рибарско дружество Девин бе организиран фотопленер за снимане на глухари и вече няколко поредни години там идват туристи - фотографи. БФБ е една от организациите, които работи активно и за устойчивото ползване на глухаря по линията на организирания ловен туризъм, извън границите на защитените територии, като стимул за ефективното му опазване. Това е и нашият шанс да запазим от изсичане вековните гори – дом за тези и за още десетки ценни видове.

Благодарение на този 41 месечен проект успяхме да извършим едно сериозно проучване на трите вида, в което се включиха 31 човека, които изследваха над 1500 km2 гори в 19 Натура 2000 зони в Рила, Западни Родопи, Пирин, Централен Балкан, Странджа, Славянка, Витоша и т.н. Проучванията са в силно пресечен терен често и над 1800 m н.в., което изисква добра подготовка и мотивация на експертите. Благодарение на тяхната работа на терен събрахме достатъчно „материал“, за да изготвим Планове за действие за тези видове птици. Така е подпомогната значително работата на държавни институции в лицето на Министерството на земеделието и храните (ИАГ) и МОСВ.

Резултатите от проекта дават основа за вземане на конкретни управленчески решения и за прилагането на националното и европейско законодателство в областта на опазване на биологичното разнообразие от структурите на МОСВ по отношение на мин. 569 km2  запазени гори, определени като оптимални местообитания за трите вида. Събраните данни ще подпомогнат държавните институции по отношение на изпълнението на законовите им ангажименти при разработването на Горско стопански планове в процеса на сертификация на горите, при извършване на преценки за изготвянето на Оценки за съвместимост, Екологични оценки и ОВОС.

Събраните данни за разпространението на глухаря на територията на НП Рила, вече бяха използвани за подобряване на зонирането на парка и режимите в отделните зони, в хода на разработване на Плана за управление на парка. Глухарят е сред видовете приоритетни за опазване на територията на НП Рила и НП Пирин.

За първи път в страната е проведено телеметрично проучване на глухаря с иновативна технология. Натрупания опит и резултати, дават основа за по-доброто разбиране на екологичните и биологични особености на вида и изискванията му към местообитанията. Това е от ключово значение за неговото опазване и устойчиво ползване. В тази връзка е закупено и специално оборудване - 8 броя GPS предаватели за телеметрия, уред за дистанционно източване на данните за телеметрията, полева екипировка, аудиопримамки, насочени микрофони,измервателни инструменти за мъртва дървесина. Допълнително е използвано лично оборудване на наетите експерти.

Ако работите в институция, свързана с управление на гори или опазване на видове, сигурно сте били на някое от 6-те обществени обсъждания за тези планове, които организирахме в София, Пловдив, Пазарджик и Смолян.

Предстои плановете да бъдат приети от Националния съвет за биологично разнообразие към МОСВ и след това идва най-сложната част - да се прилагат.

И тъй като това е един от нашите проекти, с който се гордеем по отношение на управлението му си позволяваме да добавим за финал малко „скучна, служебна информация“ относно

Организация и управление на проекта
  • Назначено е звено за управление на проекта - Ръководител проект, Координатор, Административен секретар, Счетоводител, Юрист на проекта. Определени са отговорник по архива и отговорник по нередности. Разработени и утвърдени са вътрешни правила и процедури за верификация на разходите по проекта, за архивиране на документацията, изготвяне на искания за средства,провеждане на проверки на място и за докладване на евентуални нередности. В изпълнение на дейността са разработени задания и са подготвени и сключени 20 договори по проекта, осъществяван е текущ контрол по изпълнението на договорите, проверявани са месечни, междинни и финални отчети и технически доклади.

  • Подготвена е документация и е проведена една процедура по ПМС 69 с две обособени позиции. Сключени са два договора за двете обособени позиции по процедурата. Съгласувани са екипите от експерти, инструкциите за работа на терен, план графици, проверено е минималното изискано оборудване, осъществяван е текущ контрол и верификация по изпълнението на договорите с изпълнителите. Извършени са 4 проверки на място на изпълнителя по двата договора за проучвания. Подготвени са контролни листове и доклади от проверките на място, както и приемо-предавателни протоколи по договорите.

  • Подготвена и съгласувана е документация за сключване на договор за текущ одит на проекта, след  сключване на договора за одит на проекта документацията е изпратена в Междинното звено за последващ контрол.

  • Подготвени са Покани за оферти за предвиденото за закупуване оборудване. Закупено е цялото планираното по проект оборудване. Подготвени са приемо-предавателни протоколи.

  • Извършвани са верификация на фактури и са попълвани контролни листове за верификация на фактури.

  • Извършвана е верификация на разходи по командировъчни заповеди, подготвяни и изплащани са разходни ордери за тях.

  • Подготвени и внесени са 7 Искания за средства, както и доклади за верификация към тях.

  • Проектът е преминал 7 текущи одитни проверки, всички завършващи с констатацията, че проверените разходи и изпълнение на проекта са законосъобразни и няма данни или подозрения за нарушения при управлението и изпълнението на проекта.