bg en

Втора теренна практика за бъдещите природозащитници

ориенталско каменарче - сн. Наско Грозданов
17.06.2019
София. Практиката се води от Атанас Грозданов от Биологически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и неговия колега Пламен Петров. Целта на практиката беше наблюдение на гръбначни животни.
 
Наблюдавахме животните в три различни местообитания – ливадни, влажна зона и горско, като търсихме характерните видове и отношенията между тях.
 
Въпреки горещото време успяхме да установим 40 вида птици, между които няколко хищни птици (мишелов, малък креслив орел, малък орел, ястреб), рядкото в софийска област ориенталско каменарче, както и диво канарче, авлига, гургулица и т.н. В гористите области изучаването на птиците изисква познаване на техните песни, тъй като трудно могат да се видят добре (напр. чухме характерния за горите вид орехче, но не можахме да го наблюдаваме и заснемем). В наблюдавания водоем видяхме зеленоножка и женска с малки на зеленоглава патица. Интересна беше и сивата водна змия - рибояден вид.
 
Безспорно сред най-атрактивните видове беше лалугерът, който има популация в района. Неговото съществуване е обвързано с наличието на ниска трева и поради тази причина живее добре в активно използвани пасища. Той самият е хранителна база за много хищни птици, а дупките му се използват също от влечуги и дори от птици, например ориенталското каменарче, което гнезди в тях. Поради тази причина районите, в които има запазени популации на лалугери, са от изключителна важност за биоразнообразието и в различни райони на България вече има проекти за тяхното възстановяване.
 
Във воден басейн в околността наблюдавахме инвазивен вид риба – слънчевка, която намира добри условия за живот, измествайки типичните за нашите географски ширини видове.
 
Интересна беше и жълтокоремната бумка - жабка, която има отровни жлези и за да предупреди останалите за това и да се защити, тя заема интересна позиция с коремчето нагоре, което е оцветено предупредително в ярко жълто.
 
Студентите, участващи в клуб „Скорец“ към Биологически факултет, Митко и Светла се включиха активно в практиката като помагаха на останалите за различаване на видовете птици.
 
Практиката се провежда в рамките на обучителна програма „Бъдещи природозащитници“ по програма Еразъм + на Европейската комисия по договор № 2018-1-BG01-KA203-047962.

видов списък - практика Кремиковци 14.82 KB () Свали