bg en

Втора партньорска среща по проект BIO-INNOVATE

RE
10.07.2020
Община Просочани организира 2-рата партньорска среща в рамките на проект "Оценка и управление на видове от фауната за опазване на биоразнообразието в трансграничните планински райони на България и Гърция: Прилагане на иновативни подходи за мониторинг и защита на регионално ниво“ - BIO-INNOVATE ». Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“ и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и държавните бюджети на Република Гърция и Република България. 
 
Втората среща на партньорите беше проведена чрез онлайн платформата “ZOOM” в четвъртък 9 юли 2020 г. между 11.00 часа и 14:30 часа. В нея взеха участие представители на партньорите по проекта, мениджърите по комуникация и компетентните административни служители на организациите. 

В началото на срещата г-н Александрос Теодоридис, ръководител на проекта към Катедрата по ветеринарна медицина на A.U.Th. (Солунски университет „Аристотел“) (LB) представи основните теми, които ще бъдат дискутирани. Партньорите по проекта обсъдиха в детайли дейностите по WP2 (Комуникация и разпространение). В отговор на притесненията им за провеждането на встъпителната конференция на живо беше взето единодушно решение, че тя ще бъде организирана от Община Просочани (PB2) чрез онлайн платформа.

По-нататък партньорите докладваха за постигнатия напредък в научната работа по проекта. Научният състав на A.U.Th. (LB) съобщи, че през изминалите месеци са посетили изследвания район 4 пъти, събрали са проби (растения и конски тор) и са започнали обработката на екологичните данни, с цел анализиране на размера, на хранителния режим и демографските характеристики на популацията от диви коне.

От Българска фондация Биоразнообразие - клон Източни Родопи (PB3) докладваха, че е проведена основната част от теоретичното проучване на съществуващите методологии и полеви техники за изучаване на популациите и местообитанията на благородния елен и дивата коза. Анализирани са и литературните източници на проучвания на връзката между видовете и местообитанията.

В допълнение са проведени и проучвания на научните изследвания на типовете местообитания на пасищата в целевата зона. Започнали са и теренните проучвания на причините за изчезването на видовете от разглежданата област.

Накрая, всички представители на партньорите обсъдиха и планираха времевата рамка на предстоящите дейности, които ще бъдат изпълнени до организирането на 3-тата среща на проекта.