bg en

Втора част на „Обучение за мониторинг и застъпничес тво с помощта на пространствени данни за младежи“ бе проведена успешно през периода 8-10.10.2014 г.

GIS обучение
21.10.2014
Втората част на „Обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части“ се проведе в периода 08 – 10 октомври, 2014 г. в град Казанлък. Деветнадесет студенти и младежи, включили се в първата част на обучението се запознаха с основите на работа с ГИС и пространствени данни, както и начините за ползване и прилагането им за нуждите на упражняване на граждански мониторинг и застъпничество.

По време на тридневното обучение лектори от Българска Фондация Биоразнообразие изнесоха серия от презентации, придружени от множество практически задачи, които спомогнаха за подобряване на уменията и капацитета на участниците да работят с ГИС и да ползват и анализират пространствени данни.

Презентациите и практическите задачи имаха за цел да покрият няколко основни теми: въведение и запознаване с географските информационни системи (ГИС) – история и развитие на ГИС, компоненти и архитектура, данни и основна функционалност на ГИС. Различните модули на обучението поставиха акцент върху придобиване на практически знания и умения за работа във връзка с: изобразяване на пространствени и таблични данни, подаване на пространствени и атрибутивни заявки, редакция на пространствени и атрибутивни данни и картографско оформление. През трите дни на обучението теоретичната информация бе съпътствана неотлъчно от поредица от практически задачи, с помощта на които участниците в обучението успяха да упражнят и приложат на практика знанията, придобити по време на обучението. Всички примери и практически задачи бяха специално подготвени и подбрани, така че ясно да отразят и покажат връзката между пространствените данни и възможностите за тяхното прилагане и употреба при извършването на граждански мониторинг и застъпничество за политики за регионално устойчиво развитие.

Обучението предостави възможност на участниците да упражнят придобитите знания и умения и на терен. Студентите и младежите посетиха район в близост до Казанлък като трябваше да работят по предварително зададена задача, успешното изпълнение на която изискваше прилагане на знания и умения, придобити по време както на първата, така и на втората част от обучението. Условията на задачата изправиха участниците пред хипотетична ситуация, в която трябва да предприемат серия от действия, за да могат да разберат дали конкретни дейности за развитие, приложени в дадена територия представляват заплаха за характерното за нея биоразнообразие. Решаването на задачата изискваше участниците да приложат знания, придобити от първата част на обучението, свързани с граждански мониторинг и застъпничество като: определяне на статута на защита на конкретна територия, предприемане на стъпки за проверка на конкретен случай и наличие или липса на нарушения, подаване на сигнал до съответния компетентен орган, привличане подкрепа от страна на обществото.

Заедно с това младежите и студентите трябва да определят точното пространствено разположение на конкретната територия и да визуализират откритото от тях посредством изграждането на карта като по този начин приложиха и в реална ситуация знанията и уменията придобити благодарение на участието във втората част на обучението.

В края на обучението участниците имаха възможност да дадат цялостна оценка на двете части на обучението, в която основен акцент бяха положителните коментари относно качеството на обучението, както и ползата от участието в него като средство за подобряване на капацитета им за работа с ГИС и уменията за прилагане на граждански мониторинг и застъпничество за политики на регионално устойчиво развитие. Също така беше изтъкната и положителната роля на обучението от гледна точка на това, че подобен тип дейност предоставя възможност за осъществяване на контакт на младите хора с неправителствени организации, придобиване на поглед върху начина на функциониране на НПО и други институции и по този начин предоставяне на възможност за контакт и бъдеща реализация на младежи, желаещи да се развиват и работят в подобна сфера.
Всички участници в обучението получиха сертификат за успешно участие в обучението.

Презентациите и материалите, използвани по време на обучението могат да бъдат открити на в секцията "Материали" на сайта на проекта: www.gis.biodiversity.bg и са със свободен достъп за всеки, който проявява интерес към тях.

Провеждането на „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи“ е в две части и е част от изпълненито на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.