bg en

Връщане на природата в нашия живот - ЕС с нова стратегия за БИОРАЗНООБРАЗИЕ до 2030

зеленика
21.05.2020
Засилване на устойчивостта на Европа: спиране на загубата на биологично разнообразие и изграждане на здравословна и устойчива хранителна система
 
На 20 май Европейската комисия прие обширна нова стратегия за биологичното разнообразие, за да върне природата в нашия живот, както и стратегията „От фермата до вилицата“ за справедлива, здравословна и екологична хранителна система. Двете стратегии взаимно се подсилват, обединявайки природата, земеделските стопани, бизнеса и потребителите за съвместна работа за постигане на конкурентно устойчиво бъдеще.

В съответствие с Европейската Зелена сделка те предлагат амбициозни действия и ангажименти на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие в Европа и по света и трансформиране на нашите хранителни системи в глобални стандарти за конкурентна устойчивост, защита на човешкото и планетарното здраве, както и поминъка на всички участници във веригата на стойността на храните. Кризата COVID-19 показа колко уязвими ни правят нарастващата загуба на биологично разнообразие и колко решаваща е добре функциониращата хранителна система за нашето общество. Двете стратегии поставят гражданина в центъра, като поемат ангажимент за повишаване на защитата на сушата и морето, възстановяване на деградиралите екосистеми и създаване на ЕС като лидер на международната сцена както по отношение на опазването на биологичното разнообразие, така и върху изграждането на устойчива хранителна верига.

Новата стратегия за биологичното разнообразие се справя с основните двигатели на загубата на биологично разнообразие, като неустойчиво използване на сушата и морето, свръхексплоатация на природни ресурси, замърсяване и инвазивни чужди видове. Приета в сърцето на пандемията COVID-19, стратегията е централен елемент на плана за възстановяване на ЕС, който е от съществено значение за предотвратяването и изграждането на устойчивост към бъдещи огнища и предоставя незабавни възможности за бизнес и инвестиции за възстановяване на икономиката на ЕС. Той също така цели да направи съображенията за биологичното разнообразие неразделна част от цялостната стратегия на ЕС за икономически растеж. Стратегията предлага да се определят обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми, да се подобри здравето на защитените местообитания и видове в ЕС, да се върнат опрашителите в земеделските земи, да се намали замърсяването, да се озеленят нашите градове, да се подобри биологичното земеделие и и здравето на европейските гори. Стратегията предлага конкретни стъпки за поставяне на европейското биоразнообразие на пътя към възстановяване до 2030 г., включително трансформиране на поне 30% от европейските земи и морета в ефективно управлявани защитени територии и връщане на поне 10% от селскостопанската площ връщайки поне 10% от земеделската площ под ландшафт с голямо разнообразие.

Предвидените действия за защита на природата, устойчиво използване и възстановяване ще донесат икономически ползи за местните общности, създавайки устойчиви работни места и растеж. Финансирането от 20 милиарда евро годишно ще бъде отключено за биологичното разнообразие чрез различни източници, включително фондове на ЕС, национално и частно финансиране.

Като основни части на европейската „зелена сделка“ двете стратегии ще подпомогнат и икономическото възстановяване. В контекста на коронавируса те имат за цел да засилят устойчивостта на нашите общества към бъдещи пандемии и заплахи като климатични въздействия, горски пожари, хранителна несигурност или епидемии от болести, включително чрез подкрепа за по-устойчиви практики в селското стопанство, рибарството и аквакултурите и чрез адресиране на защитата на дивата природа и незаконна търговия с диви животни.

Стратегиите също имат важни международни елементи. Стратегията за биологично разнообразие потвърждава решимостта на ЕС да бъде водещ чрез пример в справянето с глобалната криза в областта на биологичното разнообразие. Комисията ще се стреми да мобилизира всички инструменти на външни действия и международни партньорства, за да спомогне за разработването на амбициозна нова глобална рамка на ООН за биологичното разнообразие на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие през 2021 г. Стратегията „Фермата до вилица“ има за цел да насърчи глобалния преход към устойчиви хранителни системи, в тясно сътрудничество с международните си партньори.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_884
Biodiversity Strategy 623.7 KB () Свали