bg en

Включете се в "Картали 2007"

26.04.2007
Лагерът ще бъде разположен на брега на яз. Студен кладенец, ще се спи на палатки, но всеки трябва да си осигури средствата за нощуване.
Участниците си поемат пътните разходи до лагера и заплащат 15 лв. такса за участие. 

През деня ще има ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЛЕВИ ПРОУЧВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (наблюдение и подхранване на лешояди, търсене на гнезда и нощувки на белоглав и египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов и др., проучвания на земноводни и влечуги, дребни бозайници, хищници и мн.други).

Всяка вечер ще има презентации на различни теми (методи за радиопроследяване на диви животни, Консервационна генетика и използване на ДНК анализи в природозащитата, опазване на редки видове и др.)

Ако желаете да участвате, моля попълнете приложената форма за заявка и я изпратете на адрес: iana.gocheva@biodiversity.bg до 5 май 2007 г. най-късно

Име, фамилия ............................................................................................
e-mail: …………………………………………………….тел. …………………………………………………….
Университет / специалност ………………………………………………………………………..
Интереси ……………………………....…………………………………………………………………………
Вегетарианец ли сте? ……………………………………………………………………………………………….
Някакви специфични предпочитания ………………………………………….……………………….
Участвали ли сте в други подобни бригади? Ако да –…………………………………………

За контакти: Яна Гочева – БФБ, отговорник Младежки дейности GSM 0896 798901