bg en

Веломаршрут „По пътя на Желязната завеса” и приоритети за развитието му

вело проект
22.12.2011
На провела се днес в БТА пресконференция представители на неправителствени организации - Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Фондация „ЕкоОбщност”, Българска фондация Биоразнообразия (БФБ) и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представиха предложенията си за маршрута ЕвроВело 13 в българската му част. ЕвроВело 13 е най-новият европейски веломаршрут, който ще преминава през страната ни. Предстои да бъде развит с цел привличане интереса на велотуристите от цяла Европа и създаване на предпоставки за популяризиране на историческото ни наследство от периода на Студената война, на местните природни и културни забележителности, както и за подпомагане развитието на туризма в пограничните райони. Маршрутът също преминава и дава постоянен достъп до териториите на Зеления пояс – най-голямата мрежа от природни местообитания в Европа, свързваща национални и природни паркове, биосферни резервати и трансгранични защитени зони.

В резултат от работата по проучване на маршрута са очертани следните приоритетни посоки за работа по бъдещото му изграждане: интерпретацията на маршрута, съобразена с комплексната й историческа достоверност; проучване и адаптиране към търсенето на пазара; съвместно планиране и действие на всички заинтересовани от развитието на маршрута страни; подобряване на междуинституционалната координация, както и по-активно взаимодействие между публичния и частния сектор; осигуряване на безопасност и комфорт на трасето; изграждане или подобряване състоянието на инфраструктурата за движение и отдих; осигуряване на информация и маркировка; осигуряване на необходимите туристически услуги и на забележителности; разрешаване на проблеми, свързани със собствеността, опазването, стопанисването и развитие на забележителностите; обогатяване на услугите; съчетаване на маршрута с извън тематични туристически забележителности и услуги; развитие на човешките ресурси; информация и реклама, както и последващо наблюдение на маршрута и подобрения.

Ключовите въпроси, касаещи не само този маршрут, а изобщо велосипедния туризъм в страната, по които Mинистерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) се ангажира да предприеме последващи действия, са:

• На първо място интегрирането на велотуризма в цялостната туристическа политика на страната, съответно интегрирането на потребностите на отделните веломаршрути в областните и общинските стратегии за развитие за териториите, през които преминават. Министерството планира актуализация на „Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма“ за периода 2014-2020, където несъмнено ще отдели място на велотуризма. Като конкретен бенефициент в рамките на проект по ОПРР, който ще стартира през 2012, МИЕТ планира подготовката на 4 продуктови стратегии, като виждането е ако не в самостоятелна продуктова стратегия, темата „Велотуризъм“ да бъде взета предвид като част от стратегия за екотуризма.

Извеждането на развитието на условията за велотуризъм сред приоритетите за финансиране в следващия програмен период като част от мерките за развитие на туризма, е възможен инструмент, който да осигури финансиране за набелязаните на стратегическо ниво действия. Ето защо от министерството, като администрация, включена в процесите на планирането на дейностите по Оперативните програми за периода 2014-2020, ще отбележи важността и потенциалния принос на велотуризма като устойчива за местните общности дейност, и при възможност ще го приоретизира в контекста на формирането на регионални продукти, туристическия маркетинг, трансграничното сътрудничество и т.н.

• По отношение на практическото изграждане на веломаршрутите е от първостепенна важност и нормативното регламентиране на качествена вело-маркировка, като част от цялостната туристическата маркировка по републиканската пътна мрежа, основен проблем към момента за практикуване на велотуризъм у нас. В началото на следващата година МИЕТ ще предприеме необходимите действия за създаването на специализирана междуведомствена работна група, с участието на всички компетентни органи, която, въз основа на предложения от заинтересованите неправителствени организации, да подготви съответните предложения за законодателни промени.

• Максималното използване на наличния ресурсен потенциал и широкото разпространение на ползите от туризма е пряко зависимо от туристическата информация и информационното обслужване на туристите. В тази връзка през следващата година министерството ще изработи необходимата нормативна база за създаването на национална мрежа на туристическите информационни центрове. Въвеждането на единни стандарти за информация и обслужване и ангажиментът на държавата за промоция на включените в мрежата ТИЦ, в контекста на велотуризма би било рамкова предпоставка за разкриване от общините или други заинтересовани лица на туристически информационни центрове, например на Гранично контролно пропускателните пунктове или по отделните веломаршрути.

Пресконференцията е проведена в рамките на проекта „Развитие на дългосрочна стратегия и мрежи за промотиране и изграждане на веломаршрут „По пътя на Желязната завеса” в частта му на Балканите (StrategIC). Осъществява се с финансовата подкрепа на ГД „Предприятия и промишленост” на Европейската комисия.

Допълнителна информация:

Европейски велосипеден маршрут No 13 “По Пътя на Желязната завеса”

Основната задача на проекта беше да създаде работна рамка за изграждане на югоизточния участък от европейския веломаршрут “Пътят на Желязната завеса”, идея на евродепутата Михаел Крамер. Началната точка на маршрута е Баренцово море. Общата му дължина е 7000 км, като минава през 20 европейски държави и стига до Черно море. Предложеният план от партньорите по проекта ще включва мерки за изграждане и промотиране на последния участък от маршрута с дължина 1700 км, който започва с границата между Сърбия и Румъния, минава през граничните райони между България и съседните Сърбия, Македония, Гърция и Турция, и завършва при Черно море. Българските партньори по проекта са Българска асоциация за алтернативен туризъм, фондация «ЕкоОбщност», Българска фондация Биоразнообразие и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, a международните - румънската велоасоциация Байк атак и гръцката община Тасос.

Проектът създаде мрежа от заинтересовани страни, които да участваха в разработването и оформяне на дългосрочни стратегии за изграждане, популяризиране и използване на маршрута за развитие на алтернативния туризъм в граничните райони. В дейностите по проекта са включени проучване на терените и инфраструктурата, както и срещи с представителите на отделните райони - общини, местни НПО и собственицит на къщи за гости. Направен е анализ на приложимостта на проекта, на неговия туристически потенциал, с проучване на местното предлагане на туристически услуги, културно-историческите и природни ресурси в районите, транспортните комуникации и др.

Проектът породи интерес към нуждите на велотуризма. Необходимо е и по-добро разбиране на концепцията на “Пътят на Желязната завеса”. Създаването на международна мрежа от участници спомага за по-добрата комуникация и за бъдещото развитие на проекта на местно, национално и трансгранично равнище.

Очаквани потребители на маршрута:

Велосипедният маршрут „Пътят на Желязната завеса” е насочен към няколко групи ползватели:
- Велосипедни туристи на дълги разстояния, с предимно шосейни или туристически велосипеди. Те преодоляват големи разстояния от порядъка на стотици до няколко хиляди километра между няколко държави.
- Велосипедни туристи на дълги разстояния, организирани от туроператор.
- Велосипедни туристи използващи части от вело-маршрута за кратки преходи от 1-5 дни.
- Пешеходни туристи и други, използващи части от маршрута в преобладаващо естествена природна среда и посещаващи забележителности от маршрута по границата.

Съобразно потребностите на тези туристи, изборът на маршрута се определя от следните критерии, валидни за цялото му протежение в Европа: да преминава възможно най-близо до границите на страните от времето на Студената война; да прекосява границите възможно най-често от държава в държава; да включва много места с исторически характер от времето на Студената война; да използва пътища и пътеки удобни за велосипедисти на дълги разстояния; да избягва пътища със засилен трафик.

Предложената югоизточна част на маршрута ЕвроВело 13 („По пътя на Желязната завеса”) обхваща 2000 км дължина по протежението на границата между Румъния и Сърбия до Черно море и е разделен на 44 дневни отсечки, които предполагат изминаване между 40 и 80 км всеки ден. От целия маршрут 150 км са по неасфалтиран път, а 250 км – по средно натоварени шосета.

Европейската велосипедна мрежа обхваща 14 маршрута, като 45 000 км са установени трасета, а плановете до 2020 г. предвиждат разрастването им до 70 000 км. Общата стойност на реализираните приходи от мрежата възлизат на 54 млрд. евро и са натрупани в резултат на 2.8 млрд. велопътувания, от които 25 млн. са включвали и нощувка. Основните критерии, на които отговарят веломаршрутите в мрежата, са сигурност за ползвателите им, свързаност между отделните отсечки, избягване на излишно обикаляне (освен в случаите на желание да се посетят дадени природни забележителности и обекти от специален интерес), атрактивност и удобство.