bg en

Уволняват Директорите на Природните паркове Витоша, Странджа и Врачански Балкан

27.02.2009
Като организации работещи за опазване на биоразнообразието и защитените природни територии в България, много от нас са изпълнявали различни инициативи, проекти и дейности в партньорство с националните и природни паркове. В тази връзка познаваме добре работата на дирекциите, постигнатите от тях успехи и предизвикателствата, пред които са изправени особено през последните години.
Директорите на тези три парка са колеги с дългогодишен опит и множество професионални постижения и отличия. Те са уважавани и с утвърдено име и репутация сред природозащитната общност не само в България, но и в чужбина:

• През 2008 г. Стефан Златаров, директор на Природен парк Странджа, получи Награда за най-ефективно управлявана защитена територия в България. Той беше и единственият представител на държавна институция, който се противопостави на скандалния и незаконен строеж на вилно селище „Златна перла” на фирмата Краш 2000 в Природен парк Странджа. В следствие на широката публична кампания, строежът беше спрян, а междувременно се превърна в емблематичен случай на гражданското движение в защита на природата.

• За периода на работата си Николай Ненчев, директор на Природен парк Врачански Балкан, е успял да привлече множество международни партньори и проекти за развитието на екотуризъм и други устойчиви дейности в парка. Отличен е с награда за ефективно управление на защитена територия в Испания.

• Тома Белев, директор на Природен парк Витоша, е член на Висшия експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите. Той е и участник в екипите по изготвяне на редица ключови рамкови документи – Стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Национална горска политика и стратегия, Национален план за действие в областта на горите и горското стопанство и други.

И тримата колеги в момента управляват редица проекти с европейско финансиране.
За нас липсват разбираеми професионални мотиви за едновременното им освобождаване. От друга страна, известен е натискът на офшорни, туристически и строителни фирми, както и на някои печално известни общини, които имат намерение да усвояват ресурси в тези паркове и да ги застрояват. Предвид сериозния професионален опит и чистото професионално минало на тези колеги, единственото обяснение за освобождаването им е опит да се обезглави 1/3 от системата на българските защитени територии с цел усвояването им за частни интереси и застрояването им.

Категорично се противопоставяме срещу опитите на някои чиновници в Държавната агенция по горите с уволненията на трима от най-авторитетните директори на природни паркове да „отворят широко вратата” за „инвеститори” и за унищожаване на биоразнообразието и природата на Витоша, Странджа и Врачански Балкан. Както и да всеят страх сред останалите колеги от системата на парковите дирекции, които спазвайки законите, изпълняват професионално своите задължения за опазване на дивата природа на България и са заплашени от уволнение.