bg en

Увеличава се подкрепата и разбирането за Натура 2000

21.03.2007
Информационните срещи преминават при значителен обществен интерес и с участието на кметове и кметски наместници на всички населени места, областна управа Смолян, НПО, частни горовладелци, земеползватели и др.

Представители на МОСВ и МЗГ представят:
• процеса на изграждане на Натура 2000 в България и в общините Девин, Смолян, Рудозем и Златоград, същността на мрежата и нейните цели, защитените зони в региона;
• възможностите и финансовите механизми за насърчаване опазването и ефективното управление на НАТУРА 2000 места.
• Съвети и практически ползи от устойчивото ползване на природните ресурси.

Констатира се значително намаляване на общественото напрежение, преодоляване на неоснователните притеснения (за смяна собствеността на земите, за блокиране на местното развитие и др.) и нарастване на разбирането на целите на Натура 2000 и потенциалните ползи от нея.

Бяха очертани значителни възможности за сътрудничество с местните общности, заинтересовани от обявяването на Натура 2000 местата в Родопите.

БФБ планира да продължи с информационните срещи и разясняването на ползите от Натура 2000 и в други гранични общини. Тези срещи са част от програма на БФБ за изграждане на Балканския зелен пояс и са финансирани от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество по проект за изграждане трансгранични защитени територии между България и Гърция в района на Западните Родопи.