bg en

Успешно приключи първа част от „Обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи в две части“

training
07.05.2014
Приключи първа част от обучението за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни, което бе проведено в периода 28-30 април, 2014 г. в конферентната зала на хотел Славянска беседа в София. Събитието събра заедно 20 ентусиазирани младежи (12 жени и 8 мъже) и четири лектора, които изнесоха презентации през трите дни. Участниците бяха избрани на базата на няколко критерия: да са студенти или младежи до 29 г., да проявяват интерес към темите за активна гражданска позиция и опазване на околната среда и устойчиво развитие, да мотивират желанието си за участие, както и да имат възможност да присъстват и на втората част на обучението. Разнообразната група представи различни части от страната и включи хора, живеещи или учещи в Русе, Шумен, Бургас, Велико Търново, Самоков и София.
 
През трите дни на обучението бяха изнесени поредица от презентации, покриващи най-разнообразни теми, свързани с биоразнообразието в България, екологичното законодателство, екосистемните услуги, възможностите за гражданско участие и застъпничество, достъп до информация и др.
 
Основни лектори бяха Йорданка Динева – експерт застъпничество и мониторинг от БФБ и Бьорн Арне Нес - експерт природозащита и общество – Норвегия и представител на партньорската организация по проекта – Норвежката агенция по околна среда. Благодарение на участието на г-н Нес бе представен норвежкия опит в сферата на гражданския мониторинг и застъпничество. Г-н Нес запозна участниците с норвежката гледна точка и опита на страната във връзка с опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие и ролята на норвежкото общество и институции в тези дейности.
 
Последната лекция „Употреба на ГИС в природозащитата – силата на точните числа и визуалната представа” демонстрира връзката между пространствените данни и гражданския мониторинг и застъпничество като обобщи ясно и нагледно произтичащите ползи от използването на ГИС технологиите в наблюдението и застъпничеството - многократно споменати през трите дни. Тя беше представена от Таня Георгиева – Шнел - експерт връзки ГИС-природозащита, идентифициране и инвентаризация на данни и член на проектния екип и послужи като препратка към темите, които ще се разглеждат през втората част на обучението.
 
Освен от членовете на проектния екип лекции бяха изнесени също от Радослав Станчев, експерт от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Благодарение на любезното съдействие на ИАОС участниците в обучението имаха възможността да се запознаят с Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие в България – нейните цели, принципи и начина, по който функционира.
 
Лекция на тема „Въведение в работата и отговорностите на институциите и възможности за гражданско участие“ изнесе и Александър Дунчев, представител на Коалиция „За Да Остане Природа в България„.
Младежите успяха да упражнят и приложат и на практика представените знания чрез поредица от специално подготвени за обучението практически задачи. Дискусиите с лекторите след презентациите също спомогнаха за цялостното и пълноценното им въвличане в материята. Участниците, които енергично попиваха интересната информация, дадоха изключително положителна оценка за съдържанието и начина на обучение.
 
Втората част на обучението, която ще е фокусирана върху уменията за работа с пространствени данни и е предназначена специално за нуждите на застъпничеството и мониторинга, ще се проведе през октомври 2014 г. Тя ще допълни знанията на участниците, придобити по време на първата част и ще спомогне за цялостното повишаване на капацитета им за прилагане на наблюдение и застъпничество с помощта на пространствени данни, както и ще повиши нивото им на осведоменост относно предизвикателствата в опазването на природата и устойчивото регионално развитие.
 
Провеждането на „Обучение за мониторинг и застъпничество с помощта на пространствени данни за младежи“ е в две части и е част от изпълнението на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.