bg en

Уебсайтът на проект „ГИС“ е вече активен

лого
26.05.2014
Специално разработеният за нуждите на проект „ГИС – Гражданска активност, Информационни технологии, Съхранена природа“ уебсайт е вече активен и достъпен на адрес www.gis.biodiversity.bg

На сайта може да бъде намерена информация за целите и дейностите по проекта,партньорството с Норвежката агенция по околна среда и ролята й в изпълнението на проекта. Сайтът също ще предоставя периодично и информация за текущата работа и напредъка по проекта. От раздел „Материали“ посетителите ще имат достъп до материалите и презентациите, които са използвани и представени по време на предвидените по проекта обучения.

Важна част е и раздел „ГИС платформа“ – чрез него сайтът ще осигурява публичен достъп до структурирана база данни, предоставяща публичен достъп до пространствени данни на БФБ от пет от районите, в които Фондацията е активна. Към момента ГИС експертите от проектния екип работят по инвентаризацията и обработката на пространствените данни и изграждане на уеб ГИС платформа, която ще осигурява достъп до пространствената база-данни на БФБ.

Изработването на уебсайта www.gis.biodiversity.bg е част от изпълнението на проект “Повишаване капацитета на НПО, младежи и граждани за работа с географски информационни системи (ГИС) и чрез тях подобряване на уменията им за мониторинг и застъпничество за политиките на устойчиво развитие на регионите”, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Повече информация за Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. може да бъде открита на: http://www.ngogrants.bg/

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска Фондация Биоразнообразие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.