bg en

Учебно табло „Дървета и храсти от парка и гората"

Учебно табло „Дървета и храсти от парка и гората"
07.02.2009
БФБ разработва методика и учебна програма за провеждане на кръжоци „Биоразнообразие и творчество” с деца от трети и четвърти клас. Дейността се изпълнява от експерти на БФБ в екип с преподавател по методика и изобразително изкуство от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и начални учители, водещи по програмата 4 пилотни кръжока в Пловдив.

Занятията на пилотните кръжоците стартираха в началото на ноември 2008 и продължават до края на май 2009. За работата на кръжоците бяха разработени и подготвени нагледни материали и пособия. За учебната зала на всеки кръжок беше отпечатано нагледно учебно табло с илюстрации на 28 вида дървета и храсти от парка и гората. Илюстрациите включени в учебното табло бяха безвъзмездно предоставени от Дирекцията на Природен парк Витоша.