bg en

Централен Балкан

Централен Балкан
Централен Балкан е един от трите национални парка в България. Той е разположен в Средна Стара планина. Растителният му свят е изключително разнообразен - близо 2350 вида и подвида растения. Горски площи покриват над 55% от територията на националния парк, което е над 1% от цялата площ на горите в България. Средната им възраст е над 110 години, а на широколистните гори - над 120 години. Горите в Стара планина са "пазител" на водата и основен източник на кислород в района. Особено важни са буковите гори, чиято средна възраст е 135 години - тук се намират над 7% от всички букови гори в България.

Българска Фондация Биоразнообразие е сред авторите на актуализирания през 2014-та План за управление на НП "Централен Балкан", с чието приемане ще бъде гарантирано запазването на това богато биоразнообразие. БФБ е и сред организациите, които се борят да докажат, че местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на качеството на живот в района.

Централен Балкан


По-отдолу може да си изтеглите Актуализираният План за управление на парка, който е със срок на действие от 2016 до 2025 година. На ваше разположение са и всички приложения към Плана, без които той не би могъл да се ползва адекватно. 


Проекти, свързани с територията
В периода 2012-2016 година, в рамките на проект „За Балкана и хората“, Българска Фондация Биоразнообразие в партньорство с ДНП „Централен Балкан“ и други заинтересовани страни работи за подобряване управление на пашата на селскостопански животни в защитената територия. В резултат на нашата работа бяха разработени следните документи:
  • Доклад за влиянието на пашата върху природните местообитания на територията на НП „Централен Балкан“
  • Доклад за икономическия ефект от изпълнението на мярка 214 на територията на НП „Централен Балкан“ за периода 2007 -2013 година
  • Резултати от проведена анкета на тема „Ефективност от въвеждане и изпълнение на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. за района на Национален парк „Централен Балкан““
  • "Стратегически план за управление на планинските пасища на територията на Национален парк „Централен Балкан“
За Балкана и хората - "Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони"
 
АПУ на НП Централен Балкан 37.09 MB (pdf) Свали