bg en

Трипръстият кълвач е застрашен от изчезване в България и Европа

Трипръст кълвач
25.08.2015
Необходими са спешни мерки за ограничаване на сечите в малкото останали запазени вековни гори
Проучвания на експерти от Българска Фондация Биоразнообразие констатираха, че без спешни мерки трипръстият кълвач би могъл да изчезне до десетилетие от България. Въпреки изключително задълбочените проучвания, видът бе констатиран само на няколко места в Рила, Пирин и Западните Родопи, „Баташки Снежник“. Предполага се, че общата му численост не надхвърля стотина гнездящи двойки.

В миналото видът е бил обикновен обитател на старите смърчови гори в нашите високи планини. Днес за съжаление той е практически изчезнал като гнездящ в над 90 % от потенциалните подходящи местообитания в Западните Родопи, Пирин и Рила. Една от основните причини за това е интензификацията на горското стопанство и размаха на санитарните сечи в тях. Доскоро основен приоритет в стопанисването на горите бе отстраняването на сухата и паднала дървесина. За съжаление, тъй като трипръстият кълвач се храни само с насекоми, живеещи от мъртвата дървесина, той изчезва след „изчистването“ на горите от мъртви дървета. В момента, неповлияни от санитарни сечи са само горите в Националните паркове и резервати, както и някои стопански гори, до които още няма направени пътища за дърводобив и единствено по тази причина не са провеждани санитарни сечи в тях.
Бъдещето на вида изглежда изключително мрачно. В защитени територии като Националните паркове Пирин и Рила, както и резерватите Беглика и Мантарица се намират едва около 40% от вида. Навсякъде извън защитените територии дърводобивът се интензифицира и проучвания в Западните Родопи показват, че някои от находищата му са маркирани на 100% за сечи. Така на практика до едно десетилетие трипръстият кълвач би могъл да изчезне извън защитените територии в България, а популацията му в защитените територии е твърде малка и разпокъсана и не би могла да оцелее самостоятелно в дългосрочен план.
Натура 2000 би могла да изиграе ключова роля за опазването на трипръстия кълвач, тъй като по правило във всички гори в Натура 2000 би трябвало да се обособят минимум 10% вековни гори за опазване. И въпреки взетото политическо решение от Министерство на земеделието и храните за това сечите продължават и единственото, което ги спира са липсата на пътища до горите в затворените басейни.
 
В тази връзка Българска Фондация Биоразнообразие призовава:
  • Максимално бързо да бъдат определени 10% вековни гори във фаза на старост, които да бъдат опазвани в Натура 2000 без никакви сечи;
  • В останалите 90% от Натура 2000 да се преустанови изсичането на дървета с дупки на кълвачи, както и да се позволи в гората да има не по- малко от 10% мъртва дървесина;
  • Да бъде обявена защитена зона „Рила буфер“, за да се защитят просторни местообитания на трипръстия кълвач в Рила;
  • Да не бъде увеличаван дърводобива под формата на санитарни сечи в Националните паркове Пирин и Рила и Природен парк Рилски манастир.
Проучването на Българска Фондация Биоразнообразие е направено по проект „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

снимка: Петър Шурулинков