bg en

Трето двудневно обучение към програма „Бъдещи природозащитници“

обучение за студенти
22.05.2019
На 18 и 19 май се състоя поредното двудневно обучение за студенти, част от обучителната програма „Бъдещи природозащитници“, финансирана по проект „Бъдещи природозащитници“ по програма Еразъм + на Европейския съюз. Програмата цели да свърже теорията с практиката като запознае студентите с важни практически теми от придозащитата и ги срещне с преподаватели и практици от различни университети, организации и институции.

Темите в третото обучение бяха насочени към добрите практики и предизвикателствата в управлението на защитени територии (например включването на заинтересованите страни), механизми за гражданско участие в процесите на изготвяне на проекти, планове и програми и техните екологични оценки, актуалните природозащитни дейности за опазването на консервационно значими видове гръбначни животни, инструменти за опазване на гори във фаза на старост. Студентите дискустираха реални примери от природозащитата – опазването на Рила буфер, връщането на риса в България, идеята за обявяване на защитена територия за опазване на незастроените местности край черноморието.

Лекторите в това обучение бяха Спас Узунов от Българска фондация Биоразнообразие, преподавател в Пловдивски университет, доц. Атанас Грозданов, Биологически факултет на Софийски университет, Стефан Аврамов, Българска фондация Биоразнообразие и инж. Нели Дончева, WWF – България.