bg en

Трансгранична среща на членовете на мрежата за мониторинг на едри хищници в Осогово

Трансгранична среща на членовете на мрежата за мониторинг на едри хищници в Осогово
20.03.2017
На 17 март 2017 в град Македонска Каменица, Македония, се състоя трансгранична среща на членовете на мрежата за мониторинг на едри хищници в Осогово. Срещата е част от дейността “Подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района”, изпълнявана по проект Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово.
 
Целта на срещата беше да се подпомогне обмена и сътрудничеството между участниците в мрежата за мониторинг, както и да се представят и обобщят резултатите от извършения до момента мониторинг.
 
С презентации относно следваната стратегия и методология за мониторинг, се включиха експертите по едри хищници към проекта - доц. д-р Диана Златанова от катедра Зоология и антропология, Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ и Александър Стоянов от Македонското екологично дружество.
 
Присъстваха над  35 души – български и македонски представители на горски и ловни стопанства, ловни дружества, гранична полиция, неправителствени организации, работещи на територията на планината Осогово, както и административните екипи на двете партньорски организации по проекта – Българска Фондация Биоразнообразие и Македонско екологично дружество.

Най-голям интерес и дискусии предизвика излета до граничния връх Сива Кобила, по време на който бяха представени мониторинговите дейности, извършвани от Ловно дружество „Македонска Каменица – Саса” и беше обменен опит при работата с фотокапани и събиране на друг тип данни за присътвие на диви животни в района.

Обсъждани бяха възможности и начини за подобряване на трансграничната комуникация и координация на мониториновата мрежа в Осогово