bg en

Трансграничен Форум за Осогово в Зеления пояс

осогово
12.05.2011
Целта на Форума е да запознае участниците с резултатите от петгодишния период на успешно прилагане на трансграничния проект “Осогово в Зеления пояс”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие и Македонско екологично дружество, с финансовата подкрепа на Франкфуртското зоологическо дружество – Германия и Про Натура – Швейцария. Освен споделяне на постиженията на проекта, Форумът ще послужи като поле за дискусия относно бъдещите възможности за обща работа в посока трансгранично сътрудничество в сферата на опазване на биоразнообразието, управление на защитени територии и устойчиво развитие на местните общности.
Програмата на форума ще включва презентации за националното и международно значение на Осогово – законодателство и инициативи, ползата от трансгранично опазване на биоразнообразието, принципи, ползи и примери от биосферните резервати на ЮНЕСКО, както и дискусия относно възможностите за създаване на трансгранична защитена територия в Осогово.

Участниците в Форума ще имат възможност да посетят един от величествените върхове на Осоговска планина – Султан тепе и да разгледат културната забележителност – манастир “Йоаким Осоговски”.