bg en

Теснолистен божур

Теснолистен божур
Растителният вид теснолист божур (Paeonia tenuifolia) е защитен от Закона за биологичното разнообразие и от Европейската конвенция за опазване на  дивата флора, фауна и природни местоообитания (Бернска конвенция). Според Червената книга на България видът е със статут застрашен. Находището му между Божурище и Волуяк беше установено от Росен Цонев, Андрей Ралев, Петър Шурулинков и Тодор Каракиев, които съобщиха за него в научното списание Phytologia Balcanica през 2010 г.
След публикацията активисти и доброволци предприеха наблюдения върху състоянието на популацията на красивото растение и обсъждаха необходимите мерки за опазването й. Уведомени бяха община Божурище и Столична община, както и Районната инспекция по околна среда и води – София. 
 
Постепенно всички бяха убедени, че за опазване на теснолистния божур  е необходимо влажните ливади между гр. Божурище и с. Волуяк да бъдат поставени под режим на защита и устойчиво ползване. В писмата си до различни институции двете организации пишехме: „Тази стъпка е от голям научен, природозащитен и културен интерес, който се определя както от качеството на популацията в разглежданата територия, така и от интереса на местната общност  към запазване и популяризиране на природното наследство.
 
Теснолистен божур


Кампанията на БФБ и СДП „Балкани“ за опазване на рядкото растение бе проведена с помощта на експерти и доброволци, без никакво външно финансиране. Информирана бе обществеността, организирани бяха природонаучни посещения и редовен мониторинг, констатирани бяха нарушения. Привлечена бе и Столична община, с чието съдействие беше внесено предложение за обявяване на защитена местност.  В резултат, със заповед на министъра на околната среда и водите от 28.08.2017 г. беше обявена нова защитена местност - „Теснолистен божур“, с площ 13,5 ха, разположени в землището на с. Волуяк.
 
Усилията ни за опазване на теснолистния божур трябва да продължат, защото за съжаление две години по-късно заплахите за вида все още не са решени и в момента се разорават терени с последните естествени находища на божура край Божурище, само на 10 метра извън границите на защитена местност "Теснолист божур". Съгласно Законът за биологичното разнообразие този вид трябва да бъде опазван навсякъде в природата. Необходимо е разширяване на защитената местност и реално прилагане на мерките на защита. Но най-важна е подкрепата на местната общественост, за да може това природно богатство да се познава, цени и опазва.

Теснолистен божур


Остатък от периодите между заледяванията, теснолистният божур расте по тревисти каменисти места и пасища. Град Божурище е наречен така именно на божурите, които растат около него, а видът присъства и на градския герб.


Статията за божура в Червената книгаhttp://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Paetenui.html