bg en

Съдът задължи МОСВ да разгледа ПУ на ПП Странджа

13.01.2008
След размяна на кореспонденция и отразяване на исканите корекции през септември 2006 год. БФБ е внесла в МОСВ нов вариант на доклада за Екологична оценка. Въпреки последващи писма от страна на фондацията с искане за насрочване на заседание на ВЕЕС, министърът на околната среда и водите не е сторил това. Писмено настояване за изпълнение на предвидената процедура последно е отправено през май 2007 г.
Процедурата по възлагане и приемане на планове за управление е регламентирана в Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии. Както се установи по делото, Министърът е упражнил правото си по чл. 19, ал. 1, т. 3 от Наредбата и съобразно решението на специализирания състав на ВЕЕС е върнал проекта за доработване през 2004 год. Съгласно чл. 19, ал. 7, при утвърдено решение на ВЕЕС за връщане на проекта за преработване, след повторното му внасяне в МОСВ се провеждат отново процедурите по чл. 17, 18 и 19. Т.е. в 3-месечен срок от внасянето на преработения вариант, МОСВ следва да организира разглеждането му на заседание на Висшия експертен екологичен съвет, като изпълни и последващите си задължения по процедурата. Неизпълнението на това задължение по закон от страна на компетентния административен орган сочи за неговото бездействие, срещу което процесуалният закон предоставя специфична защита.
Не намират законодателна опора възраженията на МОСВ, че не следва да се свиква ВЕЕС преди извършване на съгласувания на екологичната оценка съобразно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, тъй като същата е в сила от 11.09.2007 год. От септември 2005 г. компетентният по закон административен орган е в условията на бездействие, което подлежи на санкция.

Въпреки, че планът е готов от 2003 г. и допълнително бе разработена Екологична оценка за него, сега МОСВ настоява, че е необходимо да се изготви и Оценка за съвместимост на Плана, независимо, че Наредбата за изготвяне на такава е от 11.09.2007 г. Най-скандалното е, че в самата жалба на МОСВ е посочено, че: „заседанието на ВЕЕС вероятно би приключило с решение за повторно връщане на плана за преработване”.
И така след 8 години усилия на експерти и инвестирани 145 000 лева в изготвянето и преработването на Плана за управление, БФБ и природозащитната общност в България са изправени пред поредния опит на МОСВ да заобиколи закона и да бездейства по отношение запазването на парк Странджа.