bg en

Свилен Чешмеджиев

Свилен Чешмеджиев
Свилен Чешмеджиев е запален природозащитник. Дългогодишен член и доброволец към Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) – още от 14-годишен. Завършил е Екология и опазване на околната среда в Софийския университет. От 2010 г. работи като отговорник природозащитни дейности и регионален координатор в БДЗП – Регионален офис Свищов. През годините си като доброволец и в момента като служител на БДЗП, Свилен е основен двигател на усилията на дружеството за опазване на влажните зони и биоразнообразието по река Дунав.

През изминалата година Свилен Чешмеджиев и екипът му осъществиха различни дейности свързани с опазването на защитени и застрашени видове птици: морски орел, къдроглав пеликан, белоока потапница, малък корморан, вечерна ветрушка, червеногуша и малка белочела гъска. През 2014 г. той е избран за Национален координатор на Международно преброяване на белия щъркел в България. През 2015 г. е избран и за един от „Десетте най-изявени млади личности на България“.

Повече информация:
ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЛИЯ ЩЪРКЕЛ