bg en

Студентски дипломни работи ще популяризират Беласица

белогръб калвач
14.04.2014
Тази година в рамките на проект „Беласица отвъд граници” ще бъде подпомогнато разработването на четири студентски дипломни работи с цел да се популяризира региона, както и да се обогатят познанията за природата и културно-историческо наследство на планината.
Трима от избраните студентите са от България, двама от ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и един от Национална художествена академия – София, а четвъртия е от Република Македония и е студент в Университет „Св. Кирил и Методий“ - Скопие.
Ето и темите на дипломните работи:
1. Изследване на орнитофауната по избрани маршрути и проучване възможностите за развитие на орнитологичен туризъм на територията на ПП „Беласица”;
2. Изследване на представители от сем. Кълвачови (Picidae) - Белогръб кълвач (Picoides leucotos) и Черен кълвач (Dryocopus martius) по избрани маршрути на територията на Природен парк „Беласица”;
3. Стенописите от комплекса църкви при с. Водоча (Република Македония): стилови и иконографски особености.
4. “Екология и разпространение на представители на разред Hymenoptera в планината Беласица (Екологија и дистрибуција на Hymenoptera на пл. Беласица)“
В началото на април започна теренната работа на територията на Природен парк „Беласица“ – България по изследване на птиците и проучване възможностите за развитие на орнитологичен туризъм в района. Въоръжени със специализирано оборудване и много ентусиазъм двама от дипломантите започнаха да разкриват потайностите на беласишките гори. Пожелаваме им успех и сме уверени, че тяхната работа ще донесе нови знания и възможности за развитие на туризма в планината.
Разработването на четирите дипломни работи се подпомага в рамките на проект „Беласица отвъд граници”, изпълняван от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Дирекция Природен парк „Беласица”, Национален парк „Езеро Керкини” - Гърция, Екологичното сдружение „Планетум” - Македония и фондация Евронатур – Германия и съфинансиран от Немската федерална фондация за околна среда (DBU).

За повече информация:
Владимир Милушев
Българска Фондация „Биоразнообразие”
Тел. 0898700961, e-mail: vladimir.milushev@biodiversity.bg