bg en

Стефан Аврамов

Стефан Аврамов
Стефан Аврамов с 20 годишен опит в природозащитата, разработване на законовите текстове и лобирането за тяхното приемане. Участва в няколко успешни кампании на български НПО за подобряване на Закона за биологичното разнообразие, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за защитените територии, Закона за горите и Наказателния кодекс, както и техните подзаконови нормативни актове. Работил за опазването на множество изчезващи видове като лешояди, сухоземни костенурки, дива коза, глухар, трипръст и белогръб кълвачи и др.

Стефан Аврамов е номиниран за активното си участие, благодарение на което отново беше спряно искането за удължаване на ловния сезон за диви птици през февруари и за работата си в подкрепа на обявяването на защитена зона Рила буфер, анализ на политическите програми, свързани с опазване на биоразнообразието като експерт по проект „Зелени Закони“

Повече информация:
Становище на БФБ срещу предложението за удължаване на ловния сезон за патици и гъски до 28-29 февруари
Предложение към МОСВ за обявяване на защитена зона "Рила буфер"