bg en

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие по ЗИД на Закона за горите

01.07.2012

Принципно сме против приходи от промяна на предназначението на гори или от права за ползване да бъдат използвани за залесявания и горски пътища. Против сме защото смятаме, че естественото самозалесяване е най- природосъобразният и най- икономически изгодният начин на възстановяване на горите.

Изх. № 23/29.06.2012 г. Народно събрание
Комисия по земеделието и горите


Относно: коментари по ЗИД на Закон за горите
Уважаема г-жа Танева,
Моля запознайте се наши предложения за промени и допълнения към ЗИД на Закон за горите.


29.06.2012 г. С уважение,


Приложение 1

1. В чл. 13 се правят следните допълнения:
Ал.2 се променя както следва - (2) Горскостопанските планове за териториалните поделения на държавните предприятия по чл. 163 се изработват съобразно границите на горските териториални единици и включват горските територии държавна собственост и тези собственост на физически лица , юридически лица и техни обединения с площ до 2 ха.
В ал. 3 след думата „имоти” се добавя „от 2”
Ал. 7 се променя както следва: (7) Изработването на горскостопанските планове и програми се финансира от техните собственици , а за горските територии - държавна собственост и тези собственост на физически лица , юридически лица и техни обединения с площ до 2 ха - от държавните предприятия по чл. 163.
В ал. 11 накрая се добавя „и/или от съответното държавно предприятие по чл. 163”.
Създава се ал. 14 - „(14) Ако физическите лица, юридическите лица и техни обединения, чиято собственост е устроена по реда на ал.2 не желаят да ползват горскостопанския план, същите ползват горските ресурси на основата на горскостопанска програма, изработването на която те финансират.”

Мотиви – разрешава проблема с големите разходи по изготвяне на горскостопански програми и техните екологични оценки за малките горски имоти с площ до 20 декара. Предложеното решение е планиранията на ползването на горски ресурси да се извършва в рамките на изготвянето на горскостопанските планове на държавните горски и ловни стопанства за сметка на държавните предприятия. Ако лицата не са доволни от извършеното планиране могат да финансират самостоятелно горскостопански програми за своя сметка.

2. В чл. 69, ал. 1 се добавя нова точка „4. За горските територии попадащи в обхвата на оградени площи и бази за интензивно стопанисване на дивеча по Закона за лова и опазване на дивеча”
В чл. 69 се създава нова ал. 4 със следното съдържание - (4) Правото на ползване за горски територии - публична държавна и общинска собственост, се учредява за срок не по-дълъг от 10 години."

3. Чл. 71, алинея 1 се променя както следва: „За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии - държавна и общинска собственост, за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, както и за ограждане на горски територии за оградени площи и бази за интензивно стопанисване на дивеча по реда на Закона за лова и опазване на дивеча се заплаща цена, определена с наредбата по чл. 86, ал. 2”

Мотиви:
Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча се дава възможност за заграждане на държавни, общински и частни горски територии за създаване на оградени ловни площи и бази за интензивно стопанисване на дивеча.
Тези огради:
- се правят със стопанска цел;
- повишената плътност на дивеча води до щети на околната среда;
- ограничават конституционното право за предвижване на на гражданите;
- ограничават в значителна степен дърводобива на оградената територия;
- не могат да се използват от никой друг освен от фирмите, с които са сключени договори за съвместни дейности или са отдадени по реда на ЗЛОД.

Недопустимо е такива изключителни права да се дават безвъзмездно за ползвателя му. Предлаганите поправки създават механизъм за овъзмездяване на предоставянето на правото на заграждане на ловностопански горски площи.

4. Принципно сме против приходи от промяна на предназначението на гори или от права за ползване да бъдат използвани за залесявания и горски пътища. Против сме защото смятаме, че естественото самозалесяване е най- природосъобразният и най- икономически изгодният начин на възстановяване на горите. Горите в България имат много добра възобновителна способност и залесяванията имат смисъл само в няколко % от случаите в които се извършват. Също така е доста перверзно приходи от унищожаване на гори да се използват за изграждане на горски пътища в затворени басейни с вековни гори – тоест приходи от унищожаване на едни гори да съдействат за унищожаване на други гори (където е икономически неизгодно по принцип да се водят сечи). Предлагаме събраните приходи от промени на предназначението на гори да се използват за закупуване на частни гори в защитени територии. За тази цел в чл. 73 предлагаме да има нова алинея – „Приходите от промяна на предназначението на поземлени имоти в горските територии постъпват в държавният бюджет и се разходват само за изкупуване на частни гори в защитени територии и зони”.

5. Да се коригира параграф 63 от ЗИД на ЗГ като добивът при всички случаи да не надвишава 80% от прирастта.

6. В член 187 се създава нова ал. 3 със следното съдържание - „(3) Действията по предотвратяване на нарушенията в горските територии, с обща площ до 2 ха, собственост на физическите лица, юридическите лица и техни обединения се извършват безвъзмездно от държавните предприятия.

7. В член 188 се правят следните допълнения - В ал. 1 след израза „тяхна собственост,” се допълва израза „тези по чл. 187 ал.3 и”
Мотиви – малките горски собственици нямат финансова и организационна възможност д а организират охраната на своята собственост, което води до засилване на бракониерството в частните гори. От своя страна невъзможността да ги опазят мотивира собствениците да търсят възможност да ги изсекат за д амогат да получат поне някакъв приход от тях. Предложението ни включва задължение превантивните действия за опазване, както и дейностите за установяване и предотвратяване на нарушенията в тези имоти да се поемат от държавните предприятия по ЗГ.